Trình tự và thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong Công ty Cổ Phần

thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hình từ Internet

Trường hợp có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty cổ phần phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi.

Nếu việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung nào khác của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật; thì trong thành phần hồ sơ đăng ký dưới đây, công ty nộp quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị thay vì của Đại hội đồng cổ đông.

Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (mẫu Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc Quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông hoặc Biên bản họp của hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

- Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

5. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật và thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện đồng thời một lúc), xem chi tiết tại công việc "công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

11,462
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: