Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty Hợp Danh

báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Trách nhiệm báo cáo về công toàn, vệ sinh lao động của công ty hợp danh

Công ty hợp danh phải mở sổ thống kê các nội dung cần phải báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các số liệu thống kê phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật, làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động

Định kỳ hàng năm, công ty hợp danh phải gửi Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động (Mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế nơi công ty hợp danh đặt trụ sở chính.

Báo cáo này phải được gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.

Hình thức gửi báo cáo: trực tiếp hoặc bằng fax, bưu điện, thư điện tử.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,290
Bài viết liên quan: