Thủ tục giải thể trong Công ty Cổ Phần

1. Các trường hợp giải thể công ty cổ phần

Giải thể công ty cổ phần là việc công ty cổ phần thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình, do tự nguyện hoặc bắt buộc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Theo đó, công ty cổ phần chỉ giải thể trong các trường hợp sau:

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; (1)

- Theo quyết định Đại hội đồng cổ đông; (2)

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; (3)

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án; (4)

2. Nghĩa vụ tài sản của công ty cổ phần khi giải thể

- Công ty cổ phần chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và công ty cổ phần không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

- Trường hợp công ty cổ phần bị giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

- Đối với công ty cổ phần có các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thì trước khi thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các đơn vị trực thuộc đó.

3. Trình tự, thủ tục giải thể công ty cổ phần

- Đối với trường hợp giải thể (1), (2), (3) được thực hiện như sau:

Bước 1. Thông qua quyết định giải thể công ty cổ phần

Xem chi tiết tại công việc: "Thông qua quyết định giải thể".

Bước 2. Thông báo công khai quyết định giải thể

Xem chi tiết tại công việc: "Thông báo giải thể".

Bước 3. Thanh lý tài sản và các khoản nợ của công ty cổ phần bị giải thể

Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Các khoản nợ của công ty cổ phần được thanh toán theo thứ tự sau:

- Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

- Nợ thuế;

- Các khoản nợ khác.

Trường hợp sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công tymà vẫn còn tài sản thì phần còn lại được chia cho cổ đông công ty theo tỷ lệ sở hữu phần cổ phần.

Ngoài ra, nếu công ty cổ phần bị giải thể là công ty cổ phần sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì phải trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể. Xem chi tiết tại công việc: "Thủ tục trả con dấu"

Bước 4. Làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế khi giải thể

Xem chi tiết tại công việc: "Thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế khi giải thể"

Bước 5. Nộp hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Xem chi tiết tại công việc: "Nộp hồ sơ giải thể"

- Đối với trường hợp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, công ty cổ phần phải triệu tập cuộc họp để quyết định giải thể công ty cổ phần.

Sau đó, thực hiện theo trình thự, thủ tục giải thể công ty cổ phần như các trường hợp trên.

Lưu ý: Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì khi thực hiện thủ tục Thông báo giải thể, quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,868
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: