Thay đổi đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển giao) trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, thì tùy từng trường hợp công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung đơn; tách đơn hoặc chuyển giao đơn cho người khác.

I. Sửa đổi, bổ sung đơn

Thành phần hồ sơ:

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung “Bản vẽ, ảnh chụp, bản mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp” trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Để yêu cầu sửa đổi, bổ sung, công ty phải nộp:

1. Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 01-SĐĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN).

2. Bản vẽ, ảnh chụp, bản mô tả tương ứng đã được sửa đổi.

3. Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.

4. Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho tổ chức (nếu nộp thông qua đại diện).

Ngoài ra, công ty TNHH 02 thành viên trở lên cũng có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của công ty.

Lưu ý:

- Công ty TNHH 02 thành viên trở lên khi sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ vượt quá nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì công ty phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

- Ngoài ra, công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể yêu cầu sửa đổi với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn, với điều kiện công ty phải nộp lệ phí theo số lượng đơn tương ứng.

II. Tách đơn

Công ty có thể yêu cầu tách một hoặc một số kiểu dáng công nghiệp trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp sang một hoặc nhiều đơn mới. Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).

Đối với mỗi đơn tách, công ty phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu, nhưng không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên phải nộp lệ phí công bố lại đơn tách nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.

Đối với đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục thông thường và công ty phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.

III. Chuyển giao đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra một trong các thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, công ty có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc chuyển giao đơn cho người khác.

Để yêu cầu chuyển giao đơn, công ty TNHH 02 thành viên trở lên cần nộp các giấy tờ sau:

1. Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 02-CGĐ quy định tại Phụ lục B ban hành kèm theoThông tư 16/2016/TT-BKHCN).

2. Tài liệu chứng minh người được chuyển giao đáp ứng yêu cầu về quyền đăng ký như:

- Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

- Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho tổ chức (trường hợp nộp thông qua đại diện).

- Các tài liệu cụ thể khác (nếu có).

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

981
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: