Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngoài việc phải đáp ứng các quy định chung về đăng ký kinh doanh thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu, điều kiện nhất định. Tiện ích Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện được xây dựng nhằm giúp Quý khách hàng thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục để tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các ngành nghề yêu cầu điều kiện cụ thể.

Sản xuất, lắp ráp ô tô

1. Điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phải là doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô.

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô được quy định như sau:

Hiện nay, pháp luật chỉ đặt ra điều kiện đối với cơ sở vật chất của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, cụ thể:

(1) Doanh nghiệp phải có quyền sử dụng hợp pháp đối với nhà xưởng, dây chuyền công nghệ lắp ráp, dây chuyền hàn, dây chuyền sơn, dây chuyền kiểm tra chất lượng sản phẩm và đường thử ô tô đáp ứng các yêu cầu tối thiểu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP;

(2) Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô thuộc sở hữu của doanh nghiệp, hoặc do doanh nghiệp ký hợp đồng thuê, hoặc thuộc hệ thống đại lý ủy quyền của doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP.

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô

2.1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô (Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP): 01 bản chính;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương: 01 bản sao;

- Danh mục các thiết bị dây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tô đồng bộ theo điều kiện (1) nêu tại Mục 1 bên trên: 01 bản sao;

- Hồ sơ thuyết minh và thiết kế mặt bằng khu vực sản xuất và nhà xưởng: 01 bản sao;

- Hồ sơ thuyết minh và thiết kế đường thử ô tô: 01 bản sao;

- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định này: 01 bản sao.

Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác tới Bộ Công Thương.

2.2. Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương thông báo cụ thể thời gian tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế tại doanh nghiệp. Thời hạn kiểm tra không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

- Trường hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chưa đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc kiểm tra, Bộ Công Thương thông báo để doanh nghiệp hoàn thiện.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô được cấp trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế đạt yêu cầu. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc qua hệ thống bưu chính (nếu có yêu cầu) hoặc theo hình thức phù hợp khác.

940
Công việc tương tự:
Bài viết liên quan:
Bài viết liên quan: