>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quyết toán thuế TNCN đối với trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản trong công ty TNHH một thành viên

(Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet)

1. Trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Lưu ý: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho công ty trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong từng trường hợp cụ thể được quy định như sau:

1.1. Trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp 

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện chia doanh nghiệp; trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì các doanh nghiệp mới được thành lập từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì công ty bị tách và công ty được tách, công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Việc tách, chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị tách, chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Trường hợp công ty bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp thành lập mới không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp chuyển đổi (doanh nghiệp mới sau khi chuyển đổi) có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, công ty khai quyết toán khi kết thúc năm.

Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên A ra quyết định về chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên B vào ngày 01/2/2023. Theo quyết định này, công ty B sẽ kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của công ty A nên sẽ không cần phải khai quyết toán đến thời điểm có quyết địnhb chuyển đổi mà công ty B sẽ khai quyết toán khi kết thúc năm.

1.2. Trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

- Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp công ty giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp công ty phá sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Phá sản.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chấm dứt hoạt động, bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần tiền thuế nợ còn lại do chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm nộp theo quy định.

2. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế khi công ty bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, phá sản

Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể hoặc phá sản; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trả thu nhập phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

3. Hồ sơ khai thuế khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị tách, chia, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nộp hồ sơ quyết toán năm thuế TNCN như sau:

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (theo mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần (theo mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (theo mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thay (theo mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,856
Bài viết liên quan: