Quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản trong công ty TNHH một thành viên

Hình từ Internet

1. Trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thu nhập cá nhân khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

- Công ty trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp công ty không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

- Công ty bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi hợp nhất, sáp nhập; trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Việc hợp nhất, sáp nhập không làm thay đổi thời hạn nộp thuế của công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập. Trường hợp công ty hợp nhất, công ty nhận sáp nhập không nộp thuế đầy đủ theo thời hạn nộp thuế đã quy định thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

- Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của công ty được chuyển đổi thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp, công ty khai quyết toán khi kết thúc năm.

Ví dụ: Công ty A ra quyết định về chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên B vào ngày 01/2/2022. Theo quyết định này, công ty B sẽ kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của công ty A nên sẽ không cần phải khai quyết toán đến thời điểm có quyết định mà công ty B sẽ khai quyết toán khi kết thúc năm.

- Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp công ty giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp công ty phá sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Phá sản.

- Công ty chấm dứt hoạt động, bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần tiền thuế nợ còn lại do chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm nộp theo quy định.

2. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế khi công ty hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản

Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc phá sản, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trả thu nhập phải quyết toán thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ.

3. Hồ sơ khai thuế khi công ty hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nộp hồ sơ quyết toán năm thuế TNCN đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty, bao gồm các giấy tờ sau:

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần theo mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần theo mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thay theo mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theoThông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,089
Bài viết liên quan: