Quy định về việc tổ chức bộ phận an toàn và vệ sinh lao động trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

tổ chức an toàn vệ sinh lao động

Hình từ Internet

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải tổ chức bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động tại công ty tùy theo quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động tại công ty; cụ thể như sau:

1. Đối với ngành nghề khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế,...

Đối với công ty hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khai khoáng, sản xuất than cốc, sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất, sản xuất kim loại và các sản phẩm từ kim loại, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim, thi công công trình xây dựng, đóng và sửa chữa tàu biển, sản xuất, truyền tải và phân phối điện:

Dưới 50 người lao động

Bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách.

Từ 50 đến dưới 300 người lao động

Bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

Từ 300 đến dưới 1.000 người lao động

Bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

Từ 1.000 người lao động trở lên

Phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 03 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

2. Đối với các công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác

Dưới 300 người lao động

Bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách.

Từ 300 đến dưới 1.000 người lao động

Bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

Trên 1.000 người lao động

Phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách.

3. Điều kiện đối với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo chế độ chuyên trách phải đáp ứng một trong các Điều kiện sau:

1. Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

2. Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

3. Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động ở công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo chế độ bán chuyên trách phải đáp ứng một trong các Điều kiện sau:

1. Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật;

2. Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

3. Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Tham khảo mẫu: Quyết định bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Lưu ý: Trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên không bố trí được người hoặc không thành lập được bộ phận an toàn, vệ sinh lao động theo quy định trên thì phải thuê các tổ chức có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện các nhiệm vụ an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Tham khảo mẫu: Quyết định tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,830
Câu hỏi thường gặp: