Quy định về việc hoàn thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trong Công ty Cổ Phần

hoàn thuế GTGT

Nguồn:Hình từ Internet

1. Quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu tại công ty cổ phần

Công ty cổ phần có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý.

Trường hợp trong tháng, quý mà số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Trường hợp trong tháng/quý, công ty cổ phần vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định như sau:

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

=

Doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại

Nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước mà số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Lưu ý: số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

2. Trường hợp công ty cổ phần được và không được hoàn thuế

Công ty cổ phần được hoàn thuế GTGT trong một số trường hợp xuất khẩu sau:

- Công ty cổ phần có hàng hóa ủy thác xuất khẩu, đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu;

- Công ty cổ phần ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài, đối với trường hợp gia công chuyển tiếp;

- Công ty cổ phần có hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài;

- Công ty cổ phần có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ;

Công ty cổ phần sẽ không được hoàn thuế đối với:

- Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan;

- Hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

3. Thủ tục hoàn thuế của công ty cổ phần cho cơ quan thuế

Để được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì công ty cổ phần cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC

- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC , trừ trường hợp người nộp thuế đã gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế;

- Danh sách tờ khai hải quan đã thông quan theo mẫu số 01-2/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này đối với hàng hóa xuất khẩu đã thông quan theo quy định về pháp luật hải quan.

Nơi nộp hồ sơ:

Cục Thuế có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế; đối với người nộp thuế do Cục Thuế quản lý trực tiếp và người nộp thuế do Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

8,825
Câu hỏi thường gặp: