Quy định về việc chấm dứt hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn trong Công ty Hợp Danh

Hình từ Internet

1. Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động do hết hạn hợp đồng lao động

- Áp dụng cho loại hợp đồng lao động xác định thời hạn (Hợp đồng xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng).

- Khi đến thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng lao động, thì hợp đồng lao động chấm dứt. Trừ trường hợp thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động thì công ty hợp danh phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động.

Lưu ý: Trường hợp khi hợp đồng lao động hết hạn mà người lao động tiếp tục làm việc thì hợp đồng lao động đã giao kết vẫn được áp dụng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng hoặc trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn (xem mục 3).

2. Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động do hết hạn hợp đồng lao động

(1) Công ty hợp danh gửi thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo căn cứ chấm dứt do hợp đồng lao động hết hạn.

Hiện nay, Bộ luật Lao động 2019, Nghị định 145/2020/NĐ-CP không quy định thời hạn gửi thông báo nêu trên, nên công ty hợp danh tự xác định thời điểm gửi thông báo, nhưng nên chậm nhất là ngày hết hạn hợp đồng lao động.

>> Tham khảo mẫu Thông báo thời điểm hợp đồng lao động hết hạn.

(2) Khi đến thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng lao động, hợp đồng lao động ký giữa công ty hợp danh và người lao động chấm dứt. Người lao động không tiếp tục đi làm, công ty hợp danh không bố trí công việc cho người lao động.

(3) Trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, công ty hợp danh và người lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

- Công ty hợp danh chấm dứt hoạt động. Trường hợp công ty hợp danh bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán (Xem thêm Điều 54 Luật Phá sản 2014)

- Công ty hợp danh thay đổi cơ cấu, công nghệ và vì lý do kinh tế.

- Công ty hợp danh hợp nhất, sáp nhập; cho thuê; chuyển nhương quyền sử dụng tài sản của công ty hợp danh.

- Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm

(4) Công ty hợp danh có trách nhiệm:

- Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu công ty hợp danh giữ của người lao động.

- Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do công ty hợp danh trả.

Lưu ý:

- Công ty hợp danh không cần ban hành Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mà chỉ gần gửi thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động như bước (1) nêu trên.

- Trường hợp người lao động làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì chỉ cần cung cấp bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của của hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc thông báo chấm dứt hợp đồng lao động của công ty hợp danh gửi người lao động nêu tại bước (1).

3. Trường hợp hết hạn hợp đồng mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc (người lao động tiếp tục đi làm, công ty hợp danh tiếp tục bố trí công việc, quản lý, điều hành người lao động)

Trường hợp hợp đồng lao động đã hết thời hạn nhưng người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, công ty hợp danh và người lao động phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.

Lưu ý: khi giao kết hợp đồng lao động mới, công ty hợp danh và người lao động cần tuân thủ quy định về số lần giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn.

>> Xem chi tiết công việc tại Giao kết hợp đồng lao động.

- Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà công ty hợp danh và người lao động không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,310
Bài viết liên quan: