Phục hồi hoạt động kinh doanh trong công ty TNHH một thành viên

1. Nội dung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Phương án phục hội hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mất khả năng thanh toán phải bao gồm các nội dung sau:

- Các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh, cụ thể:

+ Huy động vốn;

+ Giảm nợ, miễn nợ, hoãn nợ;

+ Thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh;

+ Đổi mới công nghệ sản xuất;

+ Tổ chức lại bộ máy quản lý, sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất;

+ Bán hoặc cho thuê tài sản;

+ Các biện pháp khác không trái quy định của pháp luật.

- Các điều kiện, thời hạn và kế hoạch thanh toán các khoản nợ.

2. Quy trình thực hiện phương án phục hồi kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Bước 1: Xây dựng phương án phục hồi kinh doanh

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có nội dung áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mất khả năng thanh toán phải xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh và gửi cho Thẩm phán, chủ nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cho ý kiến.

- Ngay sau khi nhận được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh theo quy định, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có nhiệm vụ báo cáo Thẩm phán.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Thẩm phán xem xét trước khi đưa phương án ra Hội nghị chủ nợ xem xét thông qua.

- Trường hợp nếu có ý kiến về phương án phục hồi kinh doanh, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì chủ nợ, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi ý kiến cho công ty để hoàn thiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh báo cáo Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chủ nợ, Ban đại diện chủ nợ.

Bước 2: Thông qua phương án phục hồi kinh doanh tại hội nghị Chủ nợ

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định đưa phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mất khả năng thanh toán ra Hội nghị chủ nợ, Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ để xem xét, thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

- Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh khi được quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.

- Thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của công ty mất khả năng thanh toán. Nghị quyết này có hiệu lực đối với tất cả người tham gia thủ tục phá sản có liên quan.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định, Tòa án nhân dân gửi quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mất khả năng thanh toán, chủ nợ, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Bước 3: Thực hiện và giám sát thực hiện phương án phục hồi kinh doanh

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện phương án phục hồi kinh doanh theo Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

- Trường hợp Hội nghị chủ nợ không xác định được thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của công ty mất khả năng thanh toán thì thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh là không quá 03 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

- Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chủ nợ giám sát hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi Thẩm phán ra quyết định công nhận nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của công ty mất khả năng thanh toán.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải lập báo cáo về tình hình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của công ty 06 tháng một lần cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm báo cáo Thẩm phán và thông báo cho chủ nợ.

3. Sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi và đình chỉ thủ tục phục hồi

Sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi kinh doanh

-Trong quá trình thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, các chủ nợ và công ty có quyền thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

- Thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của công ty được chấp nhận khi được quá nửa tổng số chủ nợ không có bảo đảm có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ không có bảo đảm trở lên biểu quyết tán thành.

- Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản gửi văn bản đề nghị Thẩm phán ra quyết định công nhận sự thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của công ty.

- Quyết định công nhận sự thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được gửi cho công ty mất khả năng thanh toán và chủ nợ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định.

Đình chỉ thủ tục phục hồi

Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mất khả năng thanh toán nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Công ty đã thực hiện xong phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

- Công ty không thực hiện được phương án phục hồi hoạt động kinh doanh;

- Hết thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng công ty vẫn mất khả năng thanh toán.

Tòa án nhân dân thông báo công khai quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Phá sản 2014

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

498
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: