>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Người lao động ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho công ty TNHH hai thành viên trở lên trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

1. Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại công ty TNHH hai thành viên trở lên trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm công ty thực hiện quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN khi người lao động chuyển việc

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại công ty TNHH hai thành viên trở lên trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm công ty quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Ví dụ 2: Năm 2023, Bà A có thu nhập từ tiền lương theo hợp đồng lao động dài hạn tại Công ty X, đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác là 90 triệu đồng đã khấu trừ thuế TNCN 10%. Như vậy, thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm 2023 của Bà A nhỏ hơn 10 triệu đồng (90 triệu đồng : 12 tháng = 7,5 triệu đồng/tháng), nếu Bà A thuộc diện phải quyết toán thuế và không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì Bà A được ủy quyền quyết toán thuế năm 2023 cho Công ty X. Công ty X chỉ quyết toán thuế thay Bà A đối với phần thu nhập do Công ty X trả.

3. Cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (công ty TNHH hai thành viên trở lên) trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới (công ty TNHH hai thành viên trở lên) trong cùng một hệ thống thì công ty TNHH hai thành viên trở lên có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

Lưu ý:

Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải có mã số thuế thu nhập cá nhân.

- Việc ủy quyền quyết toán thuế của cá nhân phải được thể hiện bằng Giấy ủy quyền quyết toán thuế (theo mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho công ty TNHH hai thành viên trở lên trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

Trường hợp điều chỉnh sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế

Dựa theo hướng dẫn tại Mục 3 Phần I của Công văn 13762/CTHN-HKDCN do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành ngày 22/3/2023 đối với kỳ quyết toán thuế TNCN năm 2022: Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,749
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: