Lập Sổ đăng ký thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

lập sổ đăng ký thành viên

Nguồn: Internet

Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Đăng ký thành lập doanh nghiệp thông qua văn bản giấy hoặc dữ liệu điện tử. Cụ thể như sau:

1. Nội dung của Sổ đăng ký thành viên

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

-  Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

- Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;

- Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

- Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

2. Cập nhật Sổ đăng ký thành viên

- Công ty phải cập nhật kịp thời khi có thay đổi thành viên trong sổ đăng ký thành viên theo yêu cầu của thành viên có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Thành viên chuyển nhượng phần vốn góp vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người được chuyển nhượng được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên. Tức, dù đã chuyển nhượng phần vốn góp cho cá nhân khác mà công ty chưa cập nhật thông tin vào sổ đăng ký thành viên thì thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người được chuyển nhượng được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

5,950
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: