Kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Người đứng đầu cơ sở và người đứng đầu công ty quản lý cơ sở căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế và yêu cầu bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy sẽ quy định cụ thể về thời gian, số lần kiểm tra thường xuyên, định kỳ về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình.

Nội dung kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy, gồm:

- Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở mà Nghị định 136/2020/NĐ-CP đã quy định về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở;

-  Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình xây dựng trong quá trình thi công: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc danh mục quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP;

Nội quy về phòng cháy và chữa cháy, biển chỉ dẫn thoát nạn; quy định về phân công trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong phạm vi thẩm quyền; chức trách, nhiệm vụ của người được phân công làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy; việc sử dụng hệ thống, thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt; trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu phù hợp với tính chất, đặc điểm của công trình xây dựng;

- Việc thực hiện trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng theo quy định;

-  Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Việc kiểm tra định kỳ, đột xuất của cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại các Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên; Cơ quan Công an phải được lập thành biên bản (Mẫu số PC 10 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP). Trường hợp đối tượng kiểm tra không ký biên bản thì phải có xác nhận của hai người làm chứng hoặc chính quyền địa phương.

Trước khi thực hiện kiểm tra định kỳ, Cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo trước 03 ngày làm việc cho đối tượng được kiểm tra về thời gian, nội dung và thành phần đoàn kiểm tra. Khi thực hiện kiểm tra đột xuất, Cơ quan, người có thẩm quyền trong trường hợp là:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên; Cơ quan Công an sẽ phải thông báo rõ lý do kiểm tra. Đối tượng được kiểm tra phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đã được thông báo và bố trí người có thẩm quyền, trách nhiệm để làm việc với cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra;

Lưu ý: Người đứng đầu cơ sở sẽ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy thường xuyên, định kỳ và đột xuất; còn người đứng đầu doanh nghiệp chỉ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất trong phạm vi quản lý của mình.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

10,938
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: