>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư thì có trách nhiệm tự tính, tự khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

1. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế, bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho từng thửa đất chịu thuế theo mẫu 02/TK-SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

- Bản chụp các giấy tờ liên quan đến thửa đất chịu thuế như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định hoặc Hợp đồng cho thuê đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Bản chụp các giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có).

- Văn bản uỷ quyền thực hiện thủ tục nếu người dại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thực hiện khai thuế.

2. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

- Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải kê khai bổ sung trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố đó.

Trường hợp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì công ty được khai bổ sung.

Trường hợp đến sau ngày 31 tháng 03 của năm liền sau năm tính thuế, mới phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn; thì, công ty vẫn được khai bổ sung trong năm đó, nhưng phải trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở.

- Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên sử dụng Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu 02/TK-SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC để khai bổ sung.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

- Kê khai lần đầu: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Từ năm thứ hai trở đi: Người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31 tháng 10.

- Thời hạn nộp tiền thuế chênh lệch theo xác định của người nộp thuế tại Tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

- Thời hạn nộp thuế đối với hồ sơ khai điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

2,264
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: