Khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng trong Công ty Cổ Phần

bổ sung hồ sơ khai thuế

Hình từ Internet

Các trường hợp kê khai bổ sung thuế GTGT

1. Trường hợp công ty cổ phần phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót

Công ty cổ phần được khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

2. Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của công ty cổ phần thì công ty cổ phần vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và hành vi trốn thuế

3. Trường hợp sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của công ty cổ phần thì công ty cổ phần khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

- Công ty cổ phần được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật Quản lý thuế 2019.

- Trường hợp công ty cổ phần phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

1. Tờ khai bổ sung (Mẫu 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

2. Bản giải trình khai bổ sung (Mẫu 01-1/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

3. Các tài liệu có liên quan.

Riêng đối với các trường hợp sau đây thì công ty cổ phần làm hồ sơ khai thuế bổ sung như sau:

- Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế (tức là không làm thay đổi số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được khấu trừ, miễn, giảm, hoàn, không thu):

Công ty cổ phần chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

- Trường hợp khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả:

Công ty cổ phần phải nộp đầy đủ hồ sơ khai bổ sung (bao gồm tờ khai bổ sung, bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan) và nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Ngoài ra, trong trường hợp này, công ty cổ phần còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền chậm nộp, cụ thể được xác định như sau:

+ Thời điểm phát sinh số tiền chậm nộp:

Khai bổ sung dẫn đến tăng số tiền thuế phải nộp: Công ty cổ phần phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm kể từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng thời hạn nộp thuế của kỳ tính thuế có sai, sót hoặc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu (đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu).

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế đã được hoàn trả: Công ty cổ phần phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế đã hoàn trả phải thu hồi kể từ ngày nhận được tiền hoàn trả từ ngân sách nhà nước.

+ Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã hoàn trả phải thu hồi.

+ Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày số tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm đã nộp vào ngân sách nhà nước.

- Trường hợp khai bổ sung chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,107
Câu hỏi thường gặp: