Hoàn thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

hoàn thuế TNCN

Hình từ Internet

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là TNCN) là việc cá nhân nộp thuế được hoàn lại phần tiền sau khi đã nộp thuế TNCN thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế theo quy định và có yêu cầu hoàn trả gửi cơ quan Thuế.

1. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:

- Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp.

Ví dụ: A ký hợp đồng lao động lao động với Công ty X và có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Trong năm 2018, số thuế TNCN A đã nộp là 15 triệu đồng, số thuế TNCN A phải nộp là 11 triệu đồng. Vì số tiền thuế đã nộp cao hơn số tiền thuế phải nộp nên A thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN để được hoàn trả số tiền đã nộp thừa.

- Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

Ví dụ: Trong năm 2018, A là cá nhân cư trú, ký hợp đồng lao động với công ty X và có thời gian thử việc là 02 tháng. Mức lương nhận được là 5 triệu đồng/tháng. Trong 02 tháng thử việc tại công ty X, công ty X đã "tạm" khấu trừ thuế TNCN của A là 10% tương đương với 1 triệu đồng (Xem chi tiết công việc: "Trường hợp khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân"). Mặt khác trong năm 2018 tổng thu nhập của A không quá 108 triệu đồng - khoản thu nhập đã bị khấu trừ trong thời gian A thử việc tại công ty X.

- Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Điều kiện để được hoàn thuế TNCN:

- Thuộc một trong ba trường hợp hoàn thuế TNCN;

- Cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế;

- Có đề nghị hoàn thuế .

3. Hồ sơ - thủ tục hoàn thuế TNCN:

Theo khoản 1 Điều 42 của Thông tư 80/2021/TT-BTC thì:

- Cá nhân tự làm thủ tục hoàn thuế với Cơ quan Thuế:

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế. Cơ quan thuế giải quyết hoàn căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.

- Doanh nghiệp hoàn thuế TNCN:

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán cho các cá nhân có uỷ quyền.

Hồ sơ hoàn thuế gồm:

+ Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC;

+ Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế;

+ Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

4. Địa điểm nộp hồ sơ: Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

5. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhạn được đủ hồ sơ.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,474
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: