>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong Công ty Cổ Phần

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của doanh nghiệp nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy định về thời hạn. 

Doanh nghiệp nước ngoài được phép gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện khi hết thời hạn quy định ghi trong Giấy phép nhưng phải thực hiện ít nhất 30 ngày trước khi giấy phép hết hạn.

Thành phần hồ sơ gia hạn Giấy phép:

1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu MĐ-4 ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BCT) do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp nước ngoài ký.

2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của doanh nghiệp nước ngoài. Đồng thời, tài liệu phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tài liệu phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận hoặc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi doanh nghiệp nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

Tài liệu phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định pháp luật Việt Nam.

4. Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Công Thương nơi dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài đặt Văn phòng đại diện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thì nộp hồ sơ cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Ban quản lý).

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp việc gia hạn Giấy phép thành lập của Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành (việc gia hạn chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành) thì quy trình điều chỉnh giấy phép được thực hiện như sau:

- Cơ quan cấp Giấy phép gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép, Bộ quản lý chuyên ngành có văn bản nêu rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành, Cơ quan cấp Giấy phép gia hạn hoặc không gia hạn Giấy phép Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài. Trường hợp không điều chỉnh phải có văn bản nêu rõ lý do.

Doanh nghiệp không được gia hạn giấy phép nếu có hành vi vi phạm các trường hợp bị thu hồi giấy phép, cụ thể:

- Không hoạt động trong 01 năm và không phát sinh các giao dịch với Cơ quan cấp giấy phép.

- Không báo cáo về hoạt động của Văn phòng đại diện trong 02 năm liên tiếp.

- Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản mà không gửi báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,810
Bài viết liên quan: