Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ trong Công ty Cổ Phần

Người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh

1. Chủ nợ là đối tượng có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản

Khi công ty cổ phần không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán thì chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án nhân dân thẩm quyền.

Xem thêm - Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Chủ nợ là đối tượng có quyền yêu cầu mở thủ tục phá sản bao gồm:

Chủ nợ không có bảo đảm là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu công ty cổ phần phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp hoặc của người thứ ba.

Chủ nợ có bảo đảm một phần là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu công ty cổ phần phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của công ty cổ phần hoặc của người thứ ba mà giá trị tài sản bảo đảm thấp hơn khoản nợ đó.

Chủ nợ sẽ thực hiện việc yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản thông qua đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

2. Hồ sơ mở thủ tục phá sản của chủ nợ đối với công ty cổ phần

Hồ sơ bao gồm:

1. Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với các nội dung chủ yếu sau:

- Ngày, tháng, năm;

- Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản;

- Tên, địa chỉ của người làm đơn;

- Tên, địa chỉ của công ty cổ phần bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Khoản nợ đến hạn.

- Tên, địa chỉ của Quản tài viên,doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nếu chủ nợ có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

2. Chứng cứ để chứng minh khoản nợ đến hạn.

Nơi nộp hồ sơ: Xem chi tiết tại công việc "Thẩm quyền giải quyết phá sản của Tòa án nhân dân"

Tham khảo mẫu:

- Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ là cá nhân;

- Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ là tổ chức

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

417
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: