>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng trong Công ty Cổ Phần

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng

- Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng;

- Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

2. Trình tự, thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ

Khi đáp ứng đủ các điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ theo trình tự, thủ tục sau đây:

(1) Công ty quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020;

(2) Cổ đông của công ty thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần, trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty.

 Công ty phải thông báo bằng văn bản đến cổ đông theo phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;

Thông báo phải  bao gồm:

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;

+ Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

+ Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty;

+ Tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua;

+ Giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký mua;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành.

Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn theo thông báo thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua. 

(3) Đăng ký tăng vốn với Phòng ĐKKD.

Việc thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ làm tăng vốn, vậy nên công ty cần thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và cần chuẩn bị những hồ sơ sau đây:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (tăng vốn điều lệ) do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

- Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

Hình thức nộp hồ sơ: 

- Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Bộ phận một cửa - Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở;

- Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;

- Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (TẠI ĐÂY).

Lưu ý: Đối với thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh vì số lượng doanh nghiệp rất lớn, để hạn chế tình trạng xếp hàng, chờ đợi để nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh tốn nhiều thời gian của doanh nghiệp thì Cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ nhận nộp hồ sơ qua hình thức trực tuyến.

Thời hạn đăng ký: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần công ty phải thực hiện đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh).

Ngoài ra, đối với nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần chào bán phải làm thủ tục về mua cổ phần theo quy định của Luật Đầu tư 2020.

13,430
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: