Đăng ký điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN: Tăng, giảm lao động tham gia; thay đổi thông tin đơn vị sử dụng lao động; thay đổi mức lương; gia hạn thẻ BHYT trong Công ty Hợp Danh

Đăng ký điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN: Tăng, giảm lao động tham gia; thay đổi thông tin đơn vị sử dụng lao động; thay đổi mức lương; gia hạn thẻ BHYT

Hình từ Internet

I. Các trường hợp công ty hợp danh phải thông báo bằng văn bản và tiến hành đăng ký điều chỉnh với cơ quan BHXH khi có sự thay đổi thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN

1. Trường hợp tăng, giảm lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Tăng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN trong trường hợp này được hiểu là tăng số lượng người lao động tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN (ví dụ: công ty hợp danh ký kết thêm hợp đồng lao động với người lao động, người lao động đi làm sau khi nghỉ thai sản ...).

- Giảm lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN được hiểu là giảm số lượng người lao động tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN (ví dụ: công ty hppwj danh chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, người lao động nghỉ thai sản ...).

Đối với trường hợp công ty hợp danh không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, bao gồm cả trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì công ty hợp danh cũng phải làm thủ tục báo giảm lao động. Cụ thể:

+ Đối với trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

+ Đối với trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

+ Đối với trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

2. Trường hợp thay đổi thông tin đơn vị sử dụng lao động: như tên công ty hợp danh, địa điểm đăng ký kinh doanh, mã số doanh nghiệp...

3. Trường hợp thay đổi mức lương của người lao động thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc: người lao động có quyết định hoặc hợp đồng làm (tăng/ giảm) mức lương đóng BHXH.

4. Gia hạn thẻ BHYT hết hạn sử dụng cho người lao động

Công ty hợp danh có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ hồ sơ theo quy định để tiến hành đăng ký điều chỉnh đóng các loại bảo hiểm với cơ quan BHXH cấp huyện nơi công ty hợp danh đặt trụ sở hoặc cơ quan BHXH nơi đăng ký chi nhánh đối với chi nhánh.

Lưu ý:

- Đối với trường hợp công ty hợp danh ký kết thêm hợp đồng lao động, nếu người lao động chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, công ty hợp danh sẽ phải làm thủ tục Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu cho người lao động và đăng ký điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN theo hồ sơ dưới đây nộp cho Cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Công ty hợp danh phải gia hạn thẻ BHYT hết hạn (theo thời hạn ghi trên thẻ) cho người lao động vào tháng cuối cùng trước khi thẻ BHYT hết hạn.

II. Hồ sơ phải nộp để điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN

1. Người lao động chuẩn bị các giấy tờ sau và gửi cho công ty hợp danh

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QD-BHXH.

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

2. Công ty hợp danh chuẩn bị các giấy tờ sau đây, tổng hợp với giấy tờ người lao động nộp nêu trên thành 01 bộ hồ sơ hoàn chỉnh để gửi cơ quan bảo hiểm

- Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu TK3-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QD-BHXH.

- Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm lao động, bệnh nghề nghiệp theo mẫu D02-TL ban hành kèm theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH. 

Bảng kê thông tin theo mẫu D01-TS ban hành kèm theo Quyết định 505/QD-BHXH.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,538
Bài viết liên quan: