>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp trong công ty TNHH một thành viên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Đối với cá nhân cư trú làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp

Đối với cá nhân cư trú trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp với công ty TNHH một thành viên là công ty xổ số, công ty bảo hiểm, công ty bán hàng đa cấp theo hình thức đại lý bán đúng giá không trực tiếp khai thuế thì việc khấu trừ, khai, nộp thuế TNCN được thực hiện bởi công ty TNHH một thành viên như sau:

1.1. Trách nhiệm khấu trừ, khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty xổ số, công ty bảo hiểm, công ty bán hàng đa cấp sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ, khai, nộp thuế TNCN cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp trong các trường hợp sau:

- Công ty có trách nhiệm khấu trừ và khai thuế, nộp thuế TNCN nếu công ty xác định số tiền hoa hồng trả cho cá nhân tại đơn vị trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

- Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống tại nhiều nơi nhưng cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể ủy quyền cho các công ty trả thu nhập khấu trừ thuế đối với số tiền hoa hồng nhận được tại đơn vị trong năm tính thuế.

Lưu ý: Trường hợp trong năm công ty trả thu nhập chưa thực hiện khấu trừ thuế do chưa đến mức khấu trừ và cá nhân không ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập khấu trừ, đến cuối năm cá nhân xác định thuộc trường hợp phải nộp thuế theo quy định thì cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế theo năm.

1.2. Xác định số thuế TNCN phải nộp

Cá nhân cư trú có doanh thu từ hoạt động làm đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp tron năm dương lịch từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì tiền thuế TNCN được xác định theo công thức sau:

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

Trong đó:

- Doanh thu tính thuế TNCN là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của tổng số tiền hoa hồng, bao gồm cả các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản thu khác mà cá nhân nhận được từ công ty xổ số, công ty bảo hiểm, công ty bán hàng đa cấp (không phân biệt được đã thu tiền hay chưa thu tiền).

- Tỷ lệ thuế TNCN áp dụng đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp là 5%.

2. Đối với cá nhân không cư trú

Đối với cá nhân không cư trú làm đại lý bảo hiểm, bán hành đa cấp thì số tiền thuế TNCN được xác định theo công thức sau:

Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Thuế suất 

Trong đó:

- Doanh thu tính thuế là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của tổng số tiền hoa hồng, bao gồm cả các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản thu khác mà cá nhân nhận được từ công ty bảo hiểm, công ty bán hàng đa cấp.

- Thuế suất áp dụng là 5%.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,201
Bài viết liên quan: