Các trường hợp cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

Hình từ Internet

1. Các trường hợp công ty TNHH 2 thành viên trở lên cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

- Trường hợp cá nhân không ủy quyền quyết toán thuế cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên chi trả thu nhập thì công ty khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phải lập chứng từ khấu trừ thuế giao cho cá nhân bị khấu trừ thuế và phải ghi đầy đủ các nội dung nêu tại mục 2 dưới đây trong chứng từ khấu trừ thuế.

- Công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế trong một số trường hợp cụ thể như sau:

+ Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: công ty trả thu nhập được lựa chọn cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

+ Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: công ty trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho công ty trả thu nhập thì công ty không cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

2. Nội dung trong chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Công ty cần đảm bảo các nội dung bắt buộc sau đây trong chứng từ khấu trừ thuế:

- Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế, số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế.

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp.

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế).

- Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam).

- Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận.

- Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế.

- Tên, chữ ký số của công ty chi trả thu nhập.

>> Xem thêm "Lập chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,377
Bài viết liên quan: