Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Kinh doanh nhiều ngành nghề có được gia hạn tiền thuê đất cho tất cả các hợp đồng?

21:21 24/04/20

Tôi có thuê đất của nhà nước để xây dựng cây xăng và xây nhà để cho thuê. Theo Nghị định 41/2020 thì tôi có thuộc đối tượng được được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất khi có nhiều hợp đồng thuê không? - anh Minh Vũ (Đồng Nai).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP thì ngành nghề "kinh doanh bất động sản" thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Đồng thời, tại khoản 4, 5 Điều 3 Nghị định này cũng quy định:

"Điều 3. Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

............

4. Đối với tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của Nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định này.

5. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định này thì: doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp; hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này."

Như vậy, nếu hoạt động kinh doanh hai ngành nghề và một trong hai ngành nghề đó thuộc đối tượng theo quy định trên thì sẽ được áp dụng hỗ trợ cho tất cả những hợp đồng thuê đất từ nhà nước và được gia hạn nộp thuế từ tất cả các ngành nghề kinh doanh

Chuyên viên Minh Thư

476