Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Doanh nghiệp được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020?

11:56 31/07/20

"Mọi doanh nghiệp đều sẽ được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020 đúng không?" - Đây là câu hỏi của bạn Thanh Tuấn (thanhtuan****@gmail.com).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 116/2020/QH14 về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Theo đó, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ở đây bao gồm: 

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Đồng nghĩa, trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 lớn hơn 200 tỷ đồng thì không thuộc đối tượng được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2020.

Thanh Lợi

5,036