Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Có được từ chối đi làm thêm giờ trong mùa Covid-19?

14:40 07/05/20

"Đang trong mùa Covid-19, công ty muốn vẫn muốn huy động nhân viên đi làm thêm giờ, chúng tôi có được từ chối hay không?" - Thu Hằng (Email: thuhang****@gmail.com)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 106 Bộ luật lao động 2012 thì làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Doanh nghiệp được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Được sự đồng ý của người lao động;

- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

- Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Mặt khác, tại Điều 107 Bộ luật lao động 2012 có quy định doanh nghiệp có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

(1) Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

(2) Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.

Do đó, nếu không thuộc một trong các trường hợp không được từ chối theo quy định tại Điều 107 Bộ luật lao động 2012 kể trên, thì người lao động có quyền đồng ý hoặc từ chối làm thêm giờ khi doanh nghiệp yêu cầu làm thêm giờ.

Thanh lợi

103