Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Các địa phương tự xây dựng mô hình sản xuất '3 tại chỗ' phù hợp

17:08 12/08/21

Có phải các địa phương tự xây dựng mô hình sản xuất '3 tại chỗ' phù hợp với tình hình dịch Covid-19 hay không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo hướng dẫn tại Công văn 6565/BYT-MT về phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh.

Để các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp (sau đây gọi là đơn vị) chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo sản xuất kinh doanh; Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

- Căn cứ các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và đặc biệt dựa trên đánh giá tình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả.

- Chỉ đạo Ban Quản lý Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và/hoặc các cơ quan liên quan thống nhất kế hoạch và phương án phòng, chống dịch của các đơn vị trên địa bàn đảm bảo vừa an toàn phòng, chống dịch vừa sản xuất kinh doanh và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

- Chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc và định kỳ đối với người lao động theo hướng dẫn tại Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế, cụ thể: 

+ Xét nghiệm sàng lọc hằng tuần ít nhất cho 20% người lao động bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc test kháng nguyên nhanh khi đơn vị chưa có ca mắc COVID-19;

+ Xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi có ca mắc COVID-19.

Như vậy, địa phương được tự xây dựng mô hình sản xuất '3 tại chỗ' phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Trung Tài

146