Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bị cho nghỉ việc do Covid-19 có được trợ cấp mất việc?

14:35 13/05/20

Công ty gặp khó khăn về tình hình tài chính, buộc phải thu hẹp sản xuất do Covid-19 không thể giải quyết việc làm cho người lao động, nên cho họ nghỉ việc thì người lao động có được nhận trợ cấp mất việc hay không?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Căn cứ Điều 38 Bộ luật lao động 2012 và Điều 12 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động vì lý do dịch bệnh, mà doanh nghiệp đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.

Khi hợp đồng lao động chấm dứt trong trường hợp này, thì doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Mặt khác, căn cứ Điều 49 Bộ luật lao động 2012 thì doanh nghiệp chỉ trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc trong các trường hợp sau:

- Doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ nhưng không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc.

- Doanh nghiệp vì lý do kinh tế không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc.

- Doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách nhưng không sử dụng hết số lao động hiện có và chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

Do đó, đối với trường hợp công ty gặp khó khăn về tình hình tài chính, buộc phải thu hẹp sản xuất do Covid-19 không thể giải quyết việc làm cho người lao động, nên cho họ nghỉ việc thì người lao động được nhận trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 Bộ luật lao động 2012.

Thanh Lợi

410