Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Ai được giảm tiền điện đợt 4 do ảnh hưởng Covid-19?

09:54 07/08/21

Đối tượng nào thì được hỗ trợ giảm tiền điện do ảnh hưởng Covid-19 đợt 4?

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Công văn 4748/BCT-ĐTĐL ngày 06/8/2021 của Bộ Công Thương, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt như sau:

- Đối tượng hỗ trợ giảm tiền điện là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các địa phương sau:

+ Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xa hội theo Chỉ thị 16 tại thời điểm ngày 30/7/2021.

+ Các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội toàn địa bàn theo Chỉ thị 16 tại thời điểm ngày 30/7/2021.

Danh sách các địa phương được hỗ trợ giảm tiền điện nêu trên do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực.

- Mức hỗ trợ giảm tiền điện:

+ Giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200 kWh/tháng.

+ Giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200 kWh/tháng.

- Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách sử dụng điện là hai (02) tháng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 8 và kỳ hoá đơn tiền điện tháng 9/2021.

Giảm tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

- Đối tượng giảm tiền điện: các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế đáp ứng các điều kiện sau:

+ Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly quy định tại điểm b khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021.

+ Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác.

- Mức hỗ trợ: giảm 100% tiền điện cho các đối tượng nêu trên.

- Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện: bẩy (07) tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021..

Châu Thanh

402