DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Là Đảng viên, ít nhất bạn phải biết 12 điều sau đây:

Đã là Đảng viên thì ít nhất bạn phải biết các điều sau đây, thứ nhất, nếu có người chuẩn bị kết nạp Đảng hỏi thì bạn có thể tư vấn, giải đáp giúp họ, thứ hai, có những quy định về việc xử lý kỷ luật bạn cần cập nhật để tránh xảy ra vi phạm và thứ ba, là những quy định, chính sách mới được áp dụng đối với Đảng viên bạn cần biết để thực hiện đúng:

1. Hướng dẫn kê khai từng mục trong lý lịch xin vào Đảng

2. Những trường hợp không được kết nạp Đảng

3. 8 trường hợp Đảng viên sinh con thứ 3 không bị xử lý kỷ luật

4. Hướng dẫn kết nạp lại Đảng cho người vỡ kế hoạch hóa gia đình

5. Quy định về kê khai tài sản đối với cán bộ Đảng

6. Điểm mới Quy định 102/QĐ-TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm

7. Quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên

8. Khai trừ Đảng đối với 21 hành vi vi phạm sau đây từ ngày 15/11/2017

9. Danh mục các biểu mẫu dùng trong Đảng

10. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu dành cho cán bộ, đảng viên

11. 19 điều Đảng viên không được làm

12. Các văn bản mới nổi bật dành cho Đảng viên

- Quy định 66-QĐ/TW năm 2017 về thể loại, thẩm quyền ban hành văn bản và thể thức văn bản của Đảng

- Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn 15-HD/BTCTW

- Quyết định 1696-QĐ/BTCTW năm 2017 về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

- Công văn 3022-CV/BTGTW năm 2017 về tuyên truyền Một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

- Quy định 89-QĐ/TW năm 2017 khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

- Quy định 90-QĐ/TW năm 2017 tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

- Hướng dẫn 46-HD/BTGTW năm 2017 công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2018

- Quy định 98-QĐ/TW năm 2017 về luân chuyển cán bộ

- Quyết định 99-QĐ/TW năm 2017 về hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

- Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

- Quy định 105-QĐ/TW năm 2017 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

- Quy định 109/QĐ-TW năm 2018 về công tác kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

  •  26902
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…