DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

21 Luật có hiệu lực trong năm 2018 và các văn bản hướng dẫn

Avatar

 

Để thuận tiện cho các bạn dễ dàng theo dõi, tra cứu nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và quan trọng là áp dụng, sau đây, Dân Luật tổng hợp 21 Luật có hiệu lực trong năm 2018, các văn bản hướng dẫn và cả các bài viết, bài phân tích có liên quan:

Mở đầu là 11 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, mời các bạn nhấp vào dòng bên dưới.

>>> Danh sách các Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 và văn bản hướng dẫn

Kế đến là 10 Luật có hiệu lực trong năm 2018

STT

Tên Luật

Ngày có hiệu lực

Văn bản hướng dẫn

Bài viết liên quan

1

Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

15/01/2018

1. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Khoản 21 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 128)

2. Thông tư quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã (Khoản 17, Điều 1 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 75)

3. Thông tư 04/2018/TT-NHNN về sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng (Khoản 25 Điều 1 bổ sung Điều 130a vào sau Điều 130)

4. Thông tư 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (Khoản 27 Điều 1 bổ sung Mục 1 Chương III Khoản 3 Điều 146d)

1. Phân tích điểm mới Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

2. Văn bản hợp nhất Luật các tổ chức tín dụng 2017 (tạm thời)

2

Luật Quản lý nợ công 2017

01/07/2018

1. Nghị định về nghiệp vụ quản lý nợ công (khoản 8 Điều 55)

2. Nghị định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch công cụ nợ của Chính phủ (khoản 5 Điều 27, điểm c khoản 1 Điều 51)

3. Nghị định về quản lý cấp và bảo lãnh Chính phủ (điểm c khoản 2 Điều 43, khoản 2 Điều 47, khoản 4 Điều 48)

4. Nghị định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ (khoản 3 Điều 40)

5. Nghị định quy định về quản lý Quỹ Tích lũy trả nợ (khoản 4, khoản 9 Điều 56)

6. Nghị định về quản lý nợ chính quyền địa phương (khoản 3 Điều 53)

7. Nghị định về đàm phán, ký kết các hiệp định khung, hiệp định vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài (khoản 2 Điều 15, khoản 9 Điều 29)

8. Thông tư quy định chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ (khoản 3 Điều 57)

 

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

01/07/2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 15; khoản 3 Điều 1 bổ sung khoản 3 Điều 16; khoản 5 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 17)

 

4

Luật Cảnh vệ 2017

01/07/2018

1. Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ (Điều 7, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 20, Điều 23, Khoản 3 Điều 17)

2. Thông tư quy định tổ chức, biên chế, chức danh, trang bị của lực lượng cảnh vệ thuộc Bộ Quốc phòng (Khoản 2 Điều 16)

3. Thông tư quy định về giấy bảo vệ đặc biệt (khoản 4 Điều 25)

4. Thông tư quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (khoản 5 Điều 25).

5. Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ (Điểm 3 Khoản 3 Điều 10)

 

5

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017

01/07/2018

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017

 

6

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017

01/07/2018

1. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

2. Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (Khoản 3 Điều 8)

3. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

4. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

5. Thông tư quy định về trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an

6. Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

7. Thông tư quy định việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

8. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

9. Thông tư hướng dẫn về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương

 

7

Luật Chuyển giao công nghệ 2017

01/07/2018

1. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (Điều 9, 10, 11, 27, 31, Khoản 3 Điều 32, Điều 35, 36, 40, 42, 43 và khoản 3 Điều 48)

2. Nghị định về khuyến nông (Khoản 4 Điều 52)

3. Thông tư quy định về chế độ báo cáo chuyển giao công nghệ; ban hành mẫu văn bản phục vụ việc cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký chuyển giao công nghệ và đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung chuyển giao công nghệ (Khoản 3 Điều 28, Khoản 5 Điều 29, Khoản 7 Điều 30)

4. Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/ TT-BKHCN ngày 19/8/2015 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ (Điều 57)

5. Thông tư ban hành Danh mục các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia (Điều 57)

6. Thông tư quy định trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp (Khoản 5 Điều 52)

 

8

Luật Đường sắt 2017

01/07/2018

1. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (Khoản 6 Điều 17, Khoản 2 Điều 26, Khoản 2 Điều 32, Khoản 3 Điều 49, Khoản 4 Điều 56, Khoản 4 Điều 62, Khoản 2 Điều 68)

2. Nghị định quy định về tổ chức, trang phục, phù hiệu, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ trên tàu (Khoản 3 Điều 46)

3. Thông tư 09/2018/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia(Khoản 2 Điều 52)

4. Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt (Khoản 2 Điều 52, Khoản 2 Điều 65)

5. Thông tư quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt (Điểm c Khoản 4 Điều 32)

6. Thông tư quy định về kiểm tra, cấp giấy chứng nhận về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt; thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng. (Điểm d Khoản 4 Điều 32, Khoản 2 Điều 33)

7. Thông tư quy định về đường ngang, cầu chung và cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt (Điểm b Khoản 2 Điều 12, Điểm a Khoản 5 Điều 17, Điểm b Khoản 5 Điều 17)

8. Thông tư hướng dẫn về việc kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị (Khoản 3 Điều 15)

9. Thông tư quy định về kết nối tín hiệu đèn giao thông đường bộ với tín hiệu đèn báo hiệu trên đường bộ tại đường ngang, cung cấp thông tin hỗ trợ cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt (Điểm c Khoản 5 Điều 17)

10. Thông tư quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt (Điểm a Khoản 2 Điều 21)

11. Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt (Khoản 5 Điều 31, Khoản 2 Điều 30)

12. Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu (Khoản 4 Điều 35, Điểm c Khoản 3 Điều 36, Khoản 4 Điều 36)

13. Thông tư quy định về xây dựng, công bố biểu đồ chạy tàu; điều hành giao thông vận tải đường sắt; giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt (Khoản 3 Điều 41, Điểm a Khoản 4 Điều 43, Điểm a Khoản 2 Điều 67)

14. Thông tư quy định trình tự xây dựng, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ trên đường sắt (Khoản 5 Điều 42)

15. Thông tư quy định việc giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt; phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt (Khoản 6 Điều 44)

16. Thông tư quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt (Khoản 2 Điều 33)

17. Thông tư quy định việc đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị (Khoản 3 Điều 77)

18. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường sắt (Điểm a Khoản 4 Điều 32)

19. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấp kỹ thuật ga đường sắt (Khoản 4 Điều 16)

20. Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt (Khoản 4 Điều 37, Khoản 8 Điều 38)

21. Thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt (Điểm b Khoản 2 Điều 35)

22. Thông tư quy định về trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm và điều tra xác minh, giải quyết tai nạn giao thông đường sắt (Khoản 2 Điều 47)

23. Thông tư quy định giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư. (Khoản 3 Điều 66)

 

9

Luật tiếp cận thông tin 2016

01/07/2018

Nghị định quy định chi Tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

 

10

Luật Thủy lợi 2017

01/07/2018

1. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi (Khoản 4 Điều 16; Khoản 2 Điều 23; Khoản 3 Điều 44)

2. Nghị định về quản lý an toàn đập (Khoản 4 Điều 18; Khoản 6 Điều 45)

3. Nghị định quy định việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Khoản 4 Điều 51)

4. Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (Khoản 4 Điều 35; Khoản 3 Điều 36)

5. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi (Khoản 5 Điều 24; Khoản 3 Điều 33; Khoản 3 Điều 43; Khoản 6 Điều 50)

6. Thông tư quy định quản lý tài chính của các doanh nghiệp và tổ chức khai thác công trình thủy lợi (Khoản 2 Điều 38)

7. Thông tư quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác (Khoản 2 Điều 35)

 

Chi tiết các văn bản hướng dẫn sẽ được cập nhật sớm nhất đến các bạn! 

Căn cứ pháp lý:

- Quyết định 50/QĐ-TTg năm 2018

- Quyết định 1357/QĐ-TTg năm 2017

- Quyết định 931/QĐ-TTg năm 2016

  •  20980
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…