Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới theo Chỉ thị 30-CT/TW

01/06/2024 11:35 AM

Ngày 14/5/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 155-HD/BTGTW thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Thanh Rin

Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới theo Chỉ thị 30-CT/TW

Theo đó, việc hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới sẽ tập trung vào 03 nội dung chính sau đây:

(1) Tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 30-CT/TW trong cán bộ, đảng viên; phổ biến Chỉ thị tới các chi bộ; tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên;

(2) Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW;

(3) Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đơn cử nội dung chi tiết của (1) như sau:

- Đóng góp của công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc. Vị trí, vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Những điểm mới về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị; trong định hướng, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách lớn, quan trọng; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc phạm vi phụ trách.

- Những yêu cầu mới về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

- Những quy định mới về trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp, cơ chế vận hành, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Lưu ý: Việc thực hiện phải đảm bảo các mục đích, yêu cầu như sau:

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; khẳng định tuyên truyền miệng là phương thức tuyên truyền có tính đặc trưng và ưu thế trong bối cảnh thông tin phức tạp, đa chiều như hiện nay.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW.

- Việc thực hiện Chỉ thị bảo đảm thống nhất với các quy định của Đảng, Nhà nước và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị.

Xem thêm tại Hướng dẫn 155-HD/BTGTW ngày 14/5/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,410

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 09:45 | 20/07/2024 Luật Lưu trữ 2024 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024
  • 09:35 | 20/07/2024 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 17:22 | 19/07/2024 Nghị định 89/2024/NĐ-CP ngày 16/7/2024 về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
  • 17:20 | 19/07/2024 Nghị định 90/2024/NĐ-CP ngày 17/7/2024 sửa đổi Danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
44.210.151.5

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn