Đề án chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

28/03/2024 13:56 PM

Ngày 25/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 455/QĐ-BKHCN phê duyệt Đề án chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tiến Thịnh

Đề án chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Đề án chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 bao gồm:

- Xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách.

- Triển khai mô hình chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng đồng bộ, thống nhất.

- Phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số.

- Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức về tư duy chuyển đổi số.

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Trong đó, đối với nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách có những nội dung sau:

- Nghiên cứu, rà soát, xây dựng chương trình, kế hoạch sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bảo đảm thay đổi phương thức làm việc truyền thống sang môi trường số.

- Nghiên cứu, xây dựng các văn bản, quy định pháp luật phục vụ việc triển khai cơ sở dữ liệu ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng đảm bảo kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu theo quy định của cấp có thẩm quyền.

- Rà soát, đánh giá, đề xuất và công bố các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động chuyển đổi số đáp ứng Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ưu tiên xây dựng các tiêu chuẩn về thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số.

- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất một số cơ chế, chính sách, khung thể chế thử nghiệm sandbox nhằm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu số, nền tảng số phục vụ hoạt động chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Xem chi tiết tại Quyết định 455/QĐ-BKHCN ngày 25/3/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 544

Bài viết về

lĩnh vực khác

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 17:15 | 17/05/2024 Thông tư 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 quy định kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
  • 15:25 | 17/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 15:00 | 17/05/2024 Quyết định 424/QĐ-TTg ngày 16/5/2024 bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
  • 11:45 | 17/05/2024 Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024
  • 07:20 | 16/05/2024 Nghị định 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 sửa đổi Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
  • 18:15 | 15/05/2024 Công văn 2033/BXD-GD ngày 14/5/2024 đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng
  • 16:50 | 15/05/2024 Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học
100.26.179.41

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn