Hiểu đúng về định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng giá KCB

24/05/2018 13:49 PM

Bộ Y tế ban hành Công văn 2704/BYT-KH-TC về định mức làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB). Theo đó:

Bích Tuyền

Các định mức kinh tế - kỹ thuật được Hội đồng thẩm định thông qua là định mức trung bình tiên tiến, được xây dựng theo quy trình chuyên môn hoặc khảo sát thực tế, cả nơi cao và nơi thấp, phù hợp với đa số các cơ sở KCB.

Trong đó có một số định mức được khảo sát, tính trung bình để tính chi phí tiền lương và phân bổ các chi phí chung vào giá dịch vụ.

Do đó, đề nghị các bệnh viện, cơ quan BHXH tổ chức giám định cần hiểu đúng vấn đề như sau:

- Các định mức này không phải là các đơn vị chỉ được làm như định mức, cũng không thể hiểu đây là định mức tối đa, không cho phép các đơn vị được làm vượt định mức này; và

- Cũng không được sử dụng để làm căn cứ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cụ thể tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Xem chi tiết các trường hợp hiểu sai trong thực tế và hướng giải đáp của Bộ y tế tại Công văn 2704/BYT-KH-TC ngày 16/5/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,777

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:01 | 22/09/2023 Quyết định 2533/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2023 về Quy định Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 14:00 | 22/09/2023 Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH ngày 28/8/2023 về Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm
  • 13:57 | 22/09/2023 Hướng dẫn 116-HD/BTGTW ngày 15/9/2023 thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí
  • 13:55 | 22/09/2023 Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
  • 11:55 | 22/09/2023 Công văn 5031/BGDĐT-GDQPAN ngày 15/9/2023 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024
  • 07:50 | 22/09/2023 Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH1351/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
  • 07:45 | 22/09/2023 Thông tư 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 về Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ
  • 17:30 | 21/09/2023 Nghị quyết 37/2023/UBTVQH15 ngày 06/9/2023 quy định về cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước
  • 15:50 | 21/09/2023 Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
  • 10:40 | 21/09/2023 Nghị quyết 148/NQ-CP ngày 20/9/2023 tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn