Chính sách ngân hàng, chứng khoán có hiệu lực từ 01/7/2016

27/06/2016 13:55 PM

Sau đây là một số chính sách nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Phương Thảo

1. Điều chỉnh giới hạn đối với mức dư nợ cấp tín dụng

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, việc xác định giá trị cụ thể của tài sản bảo đảm đối với các khoản bảo lãnh, cam kết phát hành dưới hình thức tín dụng chứng từ phải bảo đảm giá trị tối đa theo nguyên tắc sau:

- 100% số tiền gửi được sử dụng để bảo đảm các Khoản bảo lãnh và cam kết phát hành đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam.

- 95% số tiền gửi được sử dụng để bảo đảm các Khoản bảo lãnh và cam kết phát hành đối với tiền gửi bằng ngoại tệ.

- 95% giá trị theo giá mua vào niêm yết tại trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng sở hữu nhãn hiệu vàng miếng tại thời Điểm cuối ngày liền trước ngày xác định giá trị (trừ vàng miếng không có giá mua vào được niêm yết, vàng khác).

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 06/2016/TT-NHNN .

dư nợ tín dụng

2. Quy định mới về ký quỹ đối với công ty chứng khoán

Theo Thông tư 203/2015/TT-BTC thì giao dịch ký quỹ chỉ được thực hiện đối với công ty chứng khoán có tối thiểu hai nghiệp vụ môi giới, tự doanh chứng khoán và phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

- Không trong tình trạng cảnh báo về tỷ lệ vốn khả dụng theo pháp luật chứng khoán về an toàn tài chính, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản.

- Không có lỗ lũy kế lớn hơn hoặc bằng 50% vốn điều lệ tính theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (nếu có).

Đồng thời Ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính năm gần nhất phải là ý kiến chấp nhận toàn phần.
 
- Vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn pháp định, đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, trích lập đầy đủ các khoản dự phòng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật chứng khoán có liên quan khác.

3. Điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Nội dung này được quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo đó, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 42/2015/NĐ-CP .

- Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định và không có lỗ trong 02 năm gần nhất.

- Tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.

- Báo cáo tài chính năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Đồng thời Ý kiến của kiểm toán tại các báo cáo tài chính này phải là chấp nhận toàn bộ, không có ngoại trừ hoặc lưu ý.

chứng khoán phái sinh

4. Hồ sơ cấp mã ngân hàng đối với tổ chức tín dụng

Theo Thông tư 17/2015/TT-NHNN về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng thì hồ sơ cấp mã ngân hàng đối với tổ chức tín dụng bao gồm những thông tin sau: 

- Văn bản đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01.

- Bản chụp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Văn bản đề nghị cấp tài khoản quản lý mã ngân hàng trên mạng theo mẫu Phụ lục 04.

* Lưu ý: Quy định này không áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân.

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi 01 bộ hồ sơ đến hộp thư điện tử của Cục Công nghệ tin học để được cấp mã ngân hàng.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,448

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn