Khoản nào được dùng chi trả thu nhập tăng thêm?

25/07/2017 09:06 AM

Cơ quan của ông Trần Lê Văn (Thái Bình) là đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm một phần kinh phí chi thường xuyên. Năm 2017, đơn vị triển khai một số đề án khám chữa bệnh tự nguyện, chênh lệch thu chi của hoạt động này được phân bổ vào các quỹ theo đề án, trong đó có quỹ bù ổn định thu nhập/quỹ bổ sung thu nhập.

Nay, đơn vị ông Văn muốn lấy quỹ này để thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị. Ông Văn muốn biết, cách làm này của đơn vị ông là đúng hay sai?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Khoản 4 Mục VIII Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2016 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập quy định, đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động: “Hàng năm sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định; phần chênh lệch thu lớn hơn chi (thu, chi hoạt động thường xuyên và nhiệm vụ nhà nước đặt hàng), đơn vị được sử dụng theo trình tự như sau:

- Trích tối thiểu 25% số chênh lệch thu lớn hơn chi để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

- Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động, theo hướng dẫn tại Điểm 3.2, Khoản 3, Mục VIII Thông tư này.

- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập. Đối với Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi mức trích tối đa hai Quỹ không quá 3 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm.

Trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi bằng hoặc nhỏ hơn một lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm đơn vị được quyết định sử dụng, như sau:

- Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.

- Trích lập các quỹ: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (không khống chế mức trích tối thiểu 25% chênh lệch thu lớn hơn chi), Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập. Đối với Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi mức trích tối đa hai Quỹ không quá 3 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân trong năm.

Căn cứ quy định trên đây, mức cụ thể chi trả thu nhập tăng thêm và trích lập các quỹ do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị”.

Do nội dung câu hỏi của ông không nêu cụ thể việc thực hiện đề án khám, chữa bệnh tự nguyện, bệnh viện có thành lập tổ chức sự nghiệp trực thuộc để hạch toán độc lập hay không thành lập mà đưa vào quản lý thu, chi hoạt động dịch vụ khám, chữa bệnh chung của bệnh viện.

Trường hợp Bệnh viện thành lập tổ chức sự nghiệp trực thuộc để hạch toán độc lập doanh thu, chi phí của dịch vụ khám, chữa bệnh tự nguyện, phần chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động dịch vụ khám, chữa bệnh tự nguyện, tổ chức sự nghiệp trực thuộc được sử dụng theo trình tự quy định nêu trên để trích các Quỹ và chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức, người lao động của tổ chức sự nghiệp trực thuộc theo quy định.

Trường hợp bệnh viện không thành lập tổ chức sự nghiệp trực thuộc để hạch toán độc lập doanh thu, chi phí của dịch vụ khám, chữa bệnh tự nguyện thì khoản thu theo đề án khám chữa bệnh tự nguyện được tổng hợp vào nguồn thu của đơn vị.

Phần chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên và nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng, đơn vị được sử dụng theo trình tự quy định nêu trên để trích các Quỹ và chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện.

Trích lập Quỹ dự phòng căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP: “Quỹ dự phòng ổn định thu nhập để bảo đảm thu nhập cho người lao động”.

Điểm p, Khoản 2, Phụ lục số 01 hướng dẫn nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ ban hành kèm Thông tư số 71/2006/TT-BTC quy định:

 “Căn cứ quy định tại Nghị định và Thông tư hướng dẫn, đơn vị xây dựng quy chế trích lập và sử dụng cụ thể của từng quỹ; gồm:

- Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động:

+ Quy định cơ chế trích lập quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp: Từ các hoạt động dịch vụ, tiết kiệm chi thường xuyên; khấu hao tài sản cố định dùng vào sản xuất kinh doanh

+ Cơ chế trích lập 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi.

+ Trích lập quỹ ổn định thu nhập (mức trích và quy định trường hợp sử dụng quỹ ổn định thu nhập)”.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, đơn vị sự nghiệp quy định cơ chế trích, mức trích các Quỹ và trường hợp sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị để thực hiện.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,252

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn