Tài liệu tham khảo Tuần 3 Cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
28/11/2023 09:19 AM

Cho tôi hỏi tài liệu tham khảo Tuần 3 Cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là tài liệu nào? - Minh Doanh (Tiền Giang)

Tài liệu tham khảo Tuần 3 Cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tài liệu tham khảo Tuần 3 Cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Tài liệu tham khảo Tuần 3 Cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sau đây là dự thảo báo cáo Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023 trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thông qua:

Tài liệu tham khảo Tuần 3

>> Xem thêm Bộ câu hỏi kèm đáp án Tuần 3 Cuộc thi Gửi niềm tin trao kỳ vọng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

2. Một số khẩu hiệu tuyên truyền tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sau đây là một số khẩu hiệu tuyên truyền tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023 như sau:

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

- Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!

- Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

- Công nhân, viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

- Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước!

- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng; hệ thống chính trị và toàn xã hội!

- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

- Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!

- Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

3. Mục đích và yêu cầu của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Mục đích và yêu cầu của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023 như sau:

- Tạo sự thống nhất trong tư tưởng, nhận thức và hành động để tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; 

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể các cấp và xã hội đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

- Thông qua tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước hiểu biết sâu sắc về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; củng cố niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới; đề cao trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Các hoạt động tuyên truyền cần bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy Đảng, hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, CNVCLĐ.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,622

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn