Tổng hợp văn bản mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2016

27/01/2016 09:29 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin điểm qua danh sách các văn bản mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 02/2016.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. Thông tư 200/2015/TT-BTC  hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Thông tư 212/2015/TT-BTC  hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
3. Thông tư 219/2015/TT-BTC  hướng dẫn Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
Đầu tư
1. Thông tư 86/2015/TT-BGTVT  hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP thuộc lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
2. Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
3. Nghị định 136/2015/NĐ-CP  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Ngày hiệu lực:15/02/2016
4. Nghị định 135/2015/NĐ-CP  Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
Ngày hiệu lực:15/02/2016
5. Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
Ngày hiệu lực:15/02/2016
Thương mại
1. Thông tư 48/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Quyết định 280/QĐ-BCT  năm 2016 về Quy trình cấp phép nhập khẩu hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương dưới hình thức trực tuyến theo Cơ chế Một cửa Quốc gia do Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
3. Nghị định 127/2015/NĐ-CP  về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
Ngày hiệu lực:01/02/2016
4. Thông tư 49/2015/TT-BCT quy định về hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực:05/02/2016
5. Thông tư 207/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 148/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:10/02/2016
6. Thông tư 53/2015/TT-BCT  quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực:12/02/2016
7. Thông tư 217/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
8. Thông tư 218/2015/TT-BTC  hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
9. Thông tư 216/2015/TT-BTC  hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
10. Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT  quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
11. Thông tư 38/2015/TT-NHNN  sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
12. Thông tư 54/2015/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
13. Thông tư 52/2015/TT-BCT  quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
14. Thông tư 01/2016/TT-BTC  quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:20/02/2016
15. Thông tư 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Ngày hiệu lực:23/02/2016
Xuất nhập khẩu
1. Quyết định 280/QĐ-BCT  năm 2016 về Quy trình cấp phép nhập khẩu hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương dưới hình thức trực tuyến theo Cơ chế Một cửa Quốc gia do Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Thông tư 49/2015/TT-BCT  quy định về hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực:05/02/2016
3. Quyết định 65/2015/QĐ-TTg  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:05/02/2016
4. Thông tư 53/2015/TT-BCT quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực:12/02/2016
5. Thông tư 217/2015/TT-BTC  hướng dẫn thủ tục hải quan; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
6. Thông tư 216/2015/TT-BTC  hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
7. Quyết định 4278/QĐ-TCHQ  năm 2015 về Quy chế quản lý và sử dụng phân hệ quản lý thông tin hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
8. Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT  quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
9. Thông tư 52/2015/TT-BYT  quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Ngày hiệu lực:23/02/2016
10. Thông tư 05/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:27/02/2016
Tiền tệ - Ngân hàng
1. Thông tư 28/2015/TT-NHNN  Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Thông tư 30/2015/TT-NHNN  Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày hiệu lực:08/02/2016
3. Thông tư 29/2015/TT-NHNN  sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản
Ngày hiệu lực:08/02/2016
4. Thông tư 38/2015/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
5. Thông tư 37/2015/TT-NHNN  quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày hiệu lực:16/02/2016
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. Thông tư 204/2015/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:04/02/2016
2. Thông tư 207/2015/TT-BTC  sửa đổi Thông tư 148/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:10/02/2016
3. Thông tư 208/2015/TT-BTC về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:11/02/2016
4. Thông tư 214/2015/TT-BTC  hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách Nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định 1193/QĐ-TTg về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Thành phố Cần Thơ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
5. Thông tư 212/2015/TT-BTC  hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
6. Thông tư 218/2015/TT-BTC  hướng dẫn chính sách và quản lý thuế đối với thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định 52/2015/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
7. Thông tư 216/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
8. Quyết định 4278/QĐ-TCHQ  năm 2015 về Quy chế quản lý và sử dụng phân hệ quản lý thông tin hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
9. Thông tư 213/2015/TT-BTC  về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:16/02/2016
10. Thông tư 01/2016/TT-BTC quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:20/02/2016
11. Thông tư 05/2016/TT-BTC  sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hóa môi trường trong APEC thuộc nhóm 84.19 và 84.21 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:27/02/2016
Bảo hiểm
1. Thông tư 139/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Nghị định 119/2015/NĐ-CP  quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Ngày hiệu lực:10/02/2016
3. Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:11/02/2016
4. Thông tư 210/2015/TT-BTC  quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
5. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
6. Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH  quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
7. Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ngày hiệu lực:15/02/2016
8. Nghị định 01/2016/NĐ-CP  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày hiệu lực:20/02/2016
Lao động - Tiền lương
1. Thông tư 139/2015/TT-BQP  hướng dẫn thực hiện Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Quyết định 62/2015/QĐ-TTg  sửa đổi Quyết định 57/2013/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
3. Quyết định 63/2015/QĐ-TTg  về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
4. Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực:10/02/2016
5. Quyết định 64/2015/QĐ-TTg  sửa đổi Quyết định 42/2012/QĐ-TTg về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:10/02/2016
6. Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
7. Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH  quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
8. Nghị định 134/2015/NĐ-CP  hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Ngày hiệu lực:15/02/2016
Công nghệ thông tin
1. Thông tư 28/2015/TT-NHNN  Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Thông tư 20/2015/TT-BTTTT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
3. Thông tư 19/2015/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPv6 đối với thiết bị nút do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
4. Thông tư 35/2015/TT-BTTTT  quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
Bất động sản
1. Thông tư 60/2015/TT-BTNMT  quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Quyết định 02/2016/QĐ-UBND  về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày hiệu lực:01/02/2016
Dịch vụ pháp lý
1. Thông tư 20/2015/TT-BTP  hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
Bộ máy hành chính
1. Thông tư 47/2015/TT-BNNPTNT  hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Thông tư 08/2015/TT-TTCP  quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
3. Thông tư 05/2015/TT-BNV  quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
4. Nghị định 129/2015/NĐ-CP  Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Ngày hiệu lực:01/02/2016
5. Nghị định 127/2015/NĐ-CP  về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
Ngày hiệu lực:01/02/2016
6. Thông tư 66/2015/TT-BCA  Quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công ban hành
Ngày hiệu lực:02/02/2016
7. Quyết định 65/2015/QĐ-TTg  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:05/02/2016
8. Thông tư 29/2015/TT-NHNN  sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản
Ngày hiệu lực:08/02/2016
9. Quyết định 66/2015/QĐ-TTg  quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:10/02/2016
10. Nghị định 128/2015/NĐ-CP  sửa đổi Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia kèm theo Nghị định 94/2013/NĐ-CP
Ngày hiệu lực:10/02/2016
11. Thông tư 208/2015/TT-BTC về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:11/02/2016
12. Thông tư liên tịch 56/2015/TTLT-BYT-BNV  quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
13. Thông tư 78/2015/TT-BTNMT  sửa đổi Thông tư liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
14. Thông tư 08/2015/TT-BNV  hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
15. Thông tư 59/2015/TT-BYT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
16. Thông tư 06/2015/TT-BNV  về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ do Bộ Nội vụ ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
17. Nghị định 133/2015/NĐ-CP  Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng
Ngày hiệu lực:15/02/2016
18. Thông tư 37/2015/TT-NHNN  quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày hiệu lực:16/02/2016
19. Nghị định 03/2016/NĐ-CP  hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ
Ngày hiệu lực:20/02/2016
20. Nghị định 01/2016/NĐ-CP  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày hiệu lực:20/02/2016
21. Thông tư 02/2016/TT-BQP  quy định chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày hiệu lực:22/02/2016
Tài chính nhà nước
1. Thông tư liên tịch 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC  hướng dẫn thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Thông tư 200/2015/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
3. Quyết định 62/2015/QĐ-TTg  sửa đổi Quyết định 57/2013/QĐ-TTg về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
4. Thông tư 204/2015/TT-BTC  quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:04/02/2016
5. Thông tư 205/2015/TT-BTC  về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:05/02/2016
6. Nghị định 128/2015/NĐ-CP  sửa đổi Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia kèm theo Nghị định 94/2013/NĐ-CP
Ngày hiệu lực:10/02/2016
7. Thông tư 214/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi về hỗ trợ ngân sách Nhà nước, thuế và tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quy định tại Quyết định 1193/QĐ-TTg về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Thành phố Cần Thơ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
8. Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC  quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
9. Thông tư 219/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
10. Thông tư 210/2015/TT-BTC  quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
11. Nghị định 136/2015/NĐ-CP  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
Ngày hiệu lực:15/02/2016
12. Thông tư 37/2015/TT-NHNNquy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày hiệu lực:16/02/2016
13. Nghị định 04/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Ngày hiệu lực:20/02/2016
14. Thông tư 06/2016/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:29/02/2016
Xây dựng - Đô thị
1. Thông tư 80/2015/TT-BGTVT  Quy định về việc cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Quyết định 02/2016/QĐ-UBND  về giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày hiệu lực:01/02/2016
3. Nghị định 119/2015/NĐ-CP  quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Ngày hiệu lực:10/02/2016
4. Thông tư 53/2015/TT-BCT quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Ngày hiệu lực:12/02/2016
5. Thông tư 63/2015/TT-BTNMT quy định kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
6. Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
Ngày hiệu lực:15/02/2016
7. Thông tư 08/2015/TT-BXD  hướng dẫn thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày hiệu lực:16/02/2016
Giao thông - Vận tải
1. Thông tư 81/2015/TT-BGTVT  quy định về quản lý và bảo trì công trình đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Thông tư 80/2015/TT-BGTVT  Quy định về việc cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
3. Thông tư 76/2015/TT-BGTVT  quy định về quản lý sát hạch, cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
4. Thông tư 78/2015/TT-BGTVT quy định về xây dựng, ban hành, công bố công lệnh tải trọng, công lệnh tốc độ, biểu đồ chạy tàu trên đường sắt quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
5. Thông tư 63/2015/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
6. Thông tư 77/2015/TT-BGTVT  Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
7. Thông tư 33/2015/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
8. Thông tư 51/2015/TT-BNNPTNT  quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
9. Thông tư 213/2015/TT-BTC  về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:16/02/2016
10. Thông tư 01/2016/TT-BTC  quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:20/02/2016
Giáo dục
1. Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT  Quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Thông tư 55/2015/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực:10/02/2016
3. Thông tư 34/2015/TT-BGDĐT  về Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M'Nông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
4. Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT  hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày hiệu lực:16/02/2016
Tài nguyên - Môi trường
1. Thông tư 60/2015/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Thông tư 62/2015/TT-BTNMT  quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
3. Thông tư 33/2015/TT-BGTVT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
4. Thông tư 59/2015/TT-BTNMT  quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:05/02/2016
5. Thông tư 212/2015/TT-BTC  hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:14/02/2016
6. Thông tư 78/2015/TT-BTNMT  sửa đổi Thông tư liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
7. Thông tư 79/2015/TT-BTNMT  Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo địa chấn phản xạ 2D trên đất liền cho các trạm địa chấn từ 180 kênh đến 750 kênh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
8. Thông tư 68/2015/TT-BTNMT  quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
9. Thông tư 72/2015/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
10. Thông tư 69/TT-BTNMT năm 2015 quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
11. Thông tư 73/2015/TT-BTNMT  quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản đồng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
12. Thông tư 74/2015/TT-BTNMT  quy định về thăm dò phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatit do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
13. Thông tư 71/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
14. Thông tư 70/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
Thể thao - Y tế
1. Thông tư 45/2015/TT-BYT  quy định về trang phục y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Nghị định 126/2015/NĐ-CP  sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP về các danh mục chất ma túy và tiền chất
Ngày hiệu lực:01/02/2016
3. Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC  hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:11/02/2016
4. Thông tư liên tịch 56/2015/TTLT-BYT-BNV  quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
5. Thông tư 210/2015/TT-BTC  quy định sử dụng nguồn ngân sách nhà nước mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
6. Thông tư 57/2015/TT-BYT  hướng dẫn Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
7. Thông tư 59/2015/TT-BYT  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
8. Thông tư 01/2016/TT-BYT  quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực:18/02/2016
9. Thông tư 14/2015/TT-BVHTTDL  quy định về điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ chức hoạt động lặn biển thể thao giải trí do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành
Ngày hiệu lực:20/02/2016
10. Thông tư 52/2015/TT-BYT  quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Ngày hiệu lực:23/02/2016
Quyền dân sự
1. Thông tư 66/2015/TT-BCA  Quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Công ban hành
Ngày hiệu lực:02/02/2016
2. Thông tư 57/2015/TT-BYT  hướng dẫn Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
3. Nghị định 137/2015/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
Ngày hiệu lực:15/02/2016
Văn hóa - Xã hội
1. Thông tư liên tịch 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC  hướng dẫn thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính
Ngày hiệu lực:01/02/2016
2. Thông tư 62/2015/TT-BTNMT  quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Ngày hiệu lực:01/02/2016
3. Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL  Quy định về tổ chức lễ hội do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch ban hành
Ngày hiệu lực:05/02/2016
4. Thông tư 55/2015/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và giáo dục người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại các cơ sở trợ giúp trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực:10/02/2016
5. Thông tư 34/2015/TT-BGDĐT  về Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Thái và M'Nông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
6. Thông tư 08/2015/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày hiệu lực:16/02/2016
Lĩnh vực khác
1. Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT  hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Ngày hiệu lực:15/02/2016
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 65,507

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn