Tiêu chuẩn với viên chức quản lý đơn vị pháp y và pháp y tâm thần

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
08/06/2024 14:00 PM

Quyết định 1289/QĐ-BYT ban hành ngày 16/5/2024 có quy định về tiêu chuẩn với viên chức quản lý đơn vị pháp y và pháp y tâm thần.

Tiêu chuẩn với viên chức quản lý đơn vị pháp y và pháp y tâm thần

Tiêu chuẩn với viên chức quản lý đơn vị pháp y và pháp y tâm thần (Hình từ Internet)

Tiêu chuẩn chung với viên chức quản lý đơn vị pháp y và pháp y tâm thần

Theo Điều 6 Quyết định 1289/QĐ-BYT năm 2024, viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế, trong đó có viên chức quản lý đơn vị pháp y và pháp y tâm thần đều phải đạt các tiêu chuẩn chung như sau:

- Về chính trị tư tưởng:

+ Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân;

+ Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng;

+ Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

+ Sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân;

+ Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật:

+ Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư;

+ Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc;

+ Không tham vọng quyền lực, không háo danh;

+ Có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp;

+ Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

+ Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm;

+ Thực hiện công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi;

+ Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

- Về năng lực và uy tín:

+ Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học;

+ Có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo;

+ Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn;

+ Mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ;

+ Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công;

+ Cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ;

+ Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo;

+ Gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân;

+ Được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Tiêu chuẩn cụ thể với viên chức quản lý đơn vị pháp y và pháp y tâm thần

Điều 15, Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Quyết định 1289/QĐ-BYT năm 2024 quy định tiêu chuẩn cụ thể với viên chức quản lý đơn vị pháp y và pháp y tâm thần, cụ thể:

(1) Viện trưởng và tương đương

- Trình độ chuyên môn:

+ Viện pháp y: Tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên, đã được bổ nhiệm giám định viên pháp y;

+ Viện Giám định pháp y tâm thần, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên, đã được bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần.

- Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị hoặc có xác nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cấp có thẩm quyền.

- Kinh nghiệm trong công tác, quản lý: Đã và đang giữ chức vụ cấp phó đơn vị hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 02 năm.

(2) Phó Viện trưởng và tương đương

- Trình độ chuyên môn:

+ Viện pháp y: Tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên, đã được bổ nhiệm giám định viên pháp y;

+ Viện Giám định pháp y tâm thần, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên, đã được bổ nhiệm giám định viên pháp y tâm thần.

+ Phụ trách kinh tế: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc nhóm ngành kinh tế, tài chính, kế toán - kiểm toán; tốt nghiệp đại học khác phải có chứng chỉ quản lý kinh tế tài chính (thời gian học từ 6 tháng trở lên).

- Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị hoặc có xác nhận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cấp có thẩm quyền.

- Kinh nghiệm trong công tác, quản lý: Đã và đang giữ chức vụ cấp trưởng khoa/phòng hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 02 năm.

(3) Trưởng khoa/phòng

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, có ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực, công việc đảm nhiệm.

- Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên.

- Kinh nghiệm trong công tác, quản lý: Đã và đang giữ chức vụ cấp phó trưởng khoa/phòng hoặc chức vụ tương đương ít nhất là 02 năm.

(4) Phó Trưởng khoa/phòng

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, có ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực, công việc đảm nhiệm.

- Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên.

- Kinh nghiệm trong công tác, quản lý: Đang công tác trong lĩnh vực, công việc đảm nhiệm ít nhất 03 năm (không tính thời gian tập sự).

Trần Trọng Tín

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 316

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn