Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
22/04/2024 17:15 PM

Cho tôi hỏi pháp luật quy định hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như thế nào? - Thanh An (TPHCM)

Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ ngày 01/7/2024 (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau;

Ngày 20/6/2024, Quốc Hội đã chính thức thông qua Luật Hợp tác xã 2023

Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

Theo Điều 42 Luật Hợp tác xã 2023 quy định về đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

- Trước khi hoạt động, người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện thủ tục đăng ký thành lập tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính.

- Hồ sơ đăng ký thành lập bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập;

+ Điều lệ;

+ Nghị quyết hội nghị thành lập;

+ Danh sách thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn;

+ Danh sách, số định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật là người Việt Nam; danh sách, bản sao giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 Luật Hợp tác xã 2023;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tham gia thành lập bởi cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật Hợp tác xã 2023 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người được ủy quyền đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hiện hành, theo Điều 23 Luật Hợp tác xã 2012 quy định về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp tác xã như sau:

- Trước khi hoạt động, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính.

- Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Điều lệ;

+ Phương án sản xuất, kinh doanh;

+ Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

+ Nghị quyết hội nghị thành lập.

- Người đại diện hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hợp tác xã 2012 và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hợp tác xã 2012, trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Chính phủ quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký; trình tự, thủ tục cấp và nội dung của giấy chứng nhận đăng ký.

Xem thêm Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 trừ quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 115 Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2023.

Luật Hợp tác xã 2012 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực thi hành, trừ quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Hợp tác xã 2023

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,017

Bài viết về

Hợp tác xã

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn