Kế hoạch công tác năm 2024 của Thanh tra Bộ Tư pháp

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
22/02/2024 12:45 PM

Tôi muốn biết Kế hoạch công tác năm 2024 của Thanh tra Bộ Tư pháp có những nội dung nào đáng chú ý? – Tú Anh (Đồng Tháp)

Kế hoạch công tác năm 2024 của Thanh tra Bộ Tư pháp

Kế hoạch công tác năm 2024 của Thanh tra Bộ Tư pháp (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 30/01/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 131/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Thanh tra Bộ.

Kế hoạch công tác năm 2024 của Thanh tra Bộ Tư pháp

Cụ thể, Kế hoạch công tác năm 2024 của Thanh tra Bộ Tư pháp sẽ có các nội dung chi tiết như sau:

(1) Công tác thanh tra

- Thanh tra hành chính (8 đoàn);

- Thanh tra chuyên ngành (11 đoàn);

- Thanh tra chuyên đề (01 - 03 đoàn);

- Thanh tra đột xuất (20-24 đoàn);

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo (10-15 đoàn);

- Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra của Thanh tra Cục, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành khác thuộc Bộ và quyết định xử lý sau thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ khi cần thiết.

- Thanh tra lại vụ việc đã có kết luận của Thanh tra Cục, cơ quan khác thuộc Bộ được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; vụ việc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đã có kết luận của Thanh tra sở nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật qua xem xét, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có).

- Giám sát, theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra

(2) Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, đồng thời thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Thực hiện các nhiệm vụ giúp việc cho thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị thuộc Bộ triển khai có hiệu quả Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng giai đoạn 2023 - 2026 của Bộ Tư pháp.

- Tham mưu Ban cán sự đảng ban hành Chương trình hành động/ kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Quy định 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Thường xuyên quán triệt, yêu cầu công tác, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm Quy định 131-QĐ/TW năm 2023, coi đây là giải pháp nhằm tăng cường tính hiệu quả của công tác thanh tra.

Tham mưu Lãnh đạo Bộ có văn bản quán triệt thực hiện Quy định 131-QĐ/TW năm 2023 trong toàn ngành.

- Thực hiện nhiệm vụ là Cơ quan kiểm soát, tài sản thu nhập của Bộ Tư pháp:

- Triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và bổ sung năm 2024.

- Thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của Bộ Tư pháp. Tiến hành các Tổ xác minh tài sản, thu nhập theo Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 của Bộ Tư pháp.

- Thực hiện xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 của Bộ Tư pháp.

(3) Công tác kiểm toán nội bộ

- Đề xuất Bộ Tư pháp bổ sung biên chế và tuyển dụng biên chế có chuyên môn về kiểm toán hoặc kế toán cho Thanh tra Bộ để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

- Xây dựng Đề án triển khai nhiệm vụ kiểm toán nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ quy định tại Quyết định 1226/QĐ-BTP ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Nghiên cứu các quy định pháp luật về kiểm toán nội bộ.

- Tìm hiểu các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kiểm toán nội bộ và tham mưu Lãnh đạo Bộ cử công chức của Thanh tra Bộ tham gia

(4) Công tác xây dựng thể chế, cho ý kiến pháp lý

- Tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản khác của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ khi có yêu cầu; tham gia các Ban soạn thảo, Tổ biên tập các văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị trong và ngoài Bộ chủ trì soạn thảo khi được yêu cầu. Tham gia các Hội đồng thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật khi được yêu cầu

- Phối hợp với các đơn vị cho ý kiến về các vấn đề chuyên môn có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị

Xem thêm tại Quyết định 131/QĐ-BTP có hiệu lực kể từ ngày 30/01/2024.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 856

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn