Quyền và nghĩa vụ của thành viên liên hiệp hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
15/01/2024 13:45 PM

Cho tôi hỏi các thành viên liên hiệp hợp tác xã sẽ có những quyền và nghĩa vụ như thế nào theo Luật Hợp tác xã 2023? – Thùy Dương (Long An)

Quyền và nghĩa vụ của thành viên liên hiệp hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2023

Quyền và nghĩa vụ của thành viên liên hiệp hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Luật Hợp tác xã 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20/6/2023 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024.

1. Thành viên liên hiệp hợp tác xã bao gồm những ai?

Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 03 hợp tác xã là thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực tham gia thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.

Trong đó, thành viên liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

- Thành viên chính thức là hợp tác xã;

- Thành viên liên kết góp vốn, thành viên liên kết không góp vốn là pháp nhân Việt Nam.

(Khoản 8 Điều 4 và khoản 1 Điều 34 Luật Hợp tác xã 2023)

2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên liên hiệp hợp tác xã

2.1. Quyền của thành viên liên hiệp hợp tác xã

Theo Điều 35 Luật Hợp tác xã 2023, các thành viên liên hiệp hợp tác xã sẽ có các quyền sau đây:

- Đối với thành viên chính thức

+ Được liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ, việc làm;

+ Được phân phối thu nhập theo quy định Luật Hợp tác xã 2023 và Điều lệ của liên hiệp hợp tác xã;

+ Được hưởng phúc lợi của liên hiệp hợp tác xã;

+ Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự Đại hội thành viên;

+ Được biểu quyết nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên;

+ Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu;

+ Kiến nghị, yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của liên hiệp hợp tác xã;

+ Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập Đại hội thành viên bất thường;

+ Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của liên hiệp hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của liên hiệp hợp tác xã;

+ Ra khỏi liên hiệp hợp tác xã theo quy định Luật Hợp tác xã 2023 và Điều lệ;

+ Được trả lại một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp theo quy định Luật Hợp tác xã 2023 và Điều lệ;

+ Được nhận giá trị tài sản còn lại của liên hiệp hợp tác xã theo quy định Luật Hợp tác xã 2023 và Điều lệ;

+ Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;

+ Quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

- Đối với thành viên liên kết góp vốn

+ Các quyền quy định tại các điểm b, c, g, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều 35 Luật Hợp tác xã 2023;

+ Tham gia và phát biểu nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên khi được mời.

- Đối với thành viên liên kết không góp vốn:

+ Các quyền quy định tại các điểm a, c, i, k, n và o khoản 1 Điều 35 Luật Hợp tác xã 2023;

+ Tham gia và phát biểu nhưng không được biểu quyết tại cuộc họp Đại hội thành viên khi được mời.

2.2. Nghĩa vụ của thành viên liên hiệp hợp tác xã

Cụ thể tại Điều 36 Luật Hợp tác xã 2023 quy định về nghĩa vụ của thành viên liên hiệp hợp tác xã như sau:

- Đối với yhành viên chính thức:

+ Góp đủ, đúng thời hạn phần vốn góp đã cam kết theo quy định của Điều lệ;

+ Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký hoặc góp sức lao động theo thỏa thuận với liên hiệp hợp tác xã;

+ Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi phần vốn góp;

+ Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

+ Tuân thủ tôn chỉ, mục đích, Điều lệ, quy chế của liên hiệp hợp tác xã, nghị quyết Đại hội thành viên và quyết định của Hội đồng quản trị đối với tổ chức quản trị đầy đủ hoặc Giám đốc đối với tổ chức quản trị rút gọn;

+ Nghĩa vụ khác theo quy dinh của pháp luật và Điều lệ.

- Thành viên liên kết góp vốn có nghĩa vụ quy định tại các điểm a, c, d, đ và e khoản 1 Điều 36 Luật Hợp tác xã 2023.

- Thành viên liên kết không góp vốn có nghĩa vụ sau đây:

+ Nộp phí thành viên theo quy định của Điều lệ. Phí thành viên không phải là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Phí và lệ phí;

+ Nghĩa vụ quy định tại các điểm b, d, đ và e khoản 1 Điều 36 Luật Hợp tác xã 2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,106

Bài viết về

Hợp tác xã

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn