Biểu mẫu 08/05/2024 17:15 PM

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
08/05/2024 17:15 PM

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư mới là mẫu nào và cách lập như thế nào? - Trúc Hà (Ninh Thuận)

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp từ ngày 01/01/2025 là mẫu số B02/BCTC được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BTC.

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp (Mẫu số B02/BCTC)

2. Mục đích của báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

Báo cáo kết quả hoạt động phản ánh tình hình và kết quả hoạt động của đơn vị trong năm, bao gồm kết quả hoạt động từ tất cả các nguồn lực tài chính hiện có của đơn vị.

3. Cơ sở để lập báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động của năm trước (để trình bày số liệu năm trước, trường hợp phát sinh việc áp dụng hồi tố vào số liệu kết quả hoạt động năm trước thì số liệu trình bày ở cột số năm trước là số liệu sau khi đã áp dụng hồi tố theo quy định).

- Căn cứ sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong năm dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9 và các sổ kế toán có liên quan.

4. Nguyên tắc trình bày báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

Đối với đơn vị kế toán có các đơn vị hạch toán phụ thuộc, khi lập Báo cáo kết quả hoạt động gồm số liệu của bản thân đơn vị kế toán và các đơn vị hạch toán phụ thuộc phải thực hiện loại trừ toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ.

Đơn vị lập các chỉ tiêu báo cáo theo đúng mẫu quy định, chỉ tiêu nào không phát sinh thì để trống không ghi.

Cột thuyết minh dùng để đánh mã số chỉ tiêu thuyết minh có liên quan trong Thuyết minh báo cáo tài chính để người đọc báo cáo tài chính có thể dẫn chiếu nhanh chóng tới nội dung thuyết minh chi tiết của các chỉ tiêu này.

Cột số liệu: Số liệu ghi vào Báo cáo kết quả hoạt động chia làm 2 cột:

- Cột số 1: Số liệu phát sinh trong kỳ báo cáo năm;

- Cột số 2: Số liệu của năm trước liền kề năm báo cáo (để so sánh).

5. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu báo cáo kết quả hoạt động

6. Thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo tài chính năm của đơn vị hành chính sự nghiệp theo Thông tư 24

* Báo cáo tài chính năm của đơn vị kế toán phải được nộp cho cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.

* Nơi nhận báo cáo tài chính năm:

- Đơn vị kế toán cấp trên.

- Cơ quan tài chính và kho bạc nhà nước đối với đơn vị kế toán không có đơn vị kế toán cấp trên, gồm:

+ Đơn vị kế toán thuộc địa phương quản lý nộp báo cáo cho cơ quan tài chính cùng cấp và kho bạc nhà nước nơi giao dịch;

+ Đơn vị kế toán thuộc trung ương quản lý nộp báo cáo cho cơ quan tài chính cùng cấp và kho bạc nhà nước (Cục Kế toán nhà nước).

- Cơ quan thuế trong trường hợp đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải nộp thuế theo quy định pháp luật thuế.

(Khoản 6 Điều 9 Thông tư 24/2024/TT-BTC)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 374

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn