Biểu mẫu 19/11/2022 15:03 PM

Hồ sơ, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng (mới nhất)

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
19/11/2022 15:03 PM

Tôi muốn chuyển sinh hoạt đảng thì cần chuẩn bị hồ sơ gì? Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng hiện nay thực hiện ra sao? - Minh Hùng (Bình Thuận)

Hồ sơ, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng (mới nhất)

Hồ sơ, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng (mới nhất)

Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Theo Điều 6 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng do Ban Chấp hành Trung ương quy định, cụ thể như sau:

1. Chuyển sinh hoạt đảng chính thức

1.1 Trường hợp chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Theo Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, đảng viên thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức trong trường hợp:

- Được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới;

- Được nghỉ hưu;

- Nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên;

- Thay đổi nơi cư trú lâu dài.

Trường hợp thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

1.2 Trách nhiệm giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng chính thức

- Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài đảng bộ huyện, tỉnh (và tương đương) thì cấp uỷ huyện (và tương đương) có đảng viên chuyển đi có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. 

- Đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh uỷ (và tương đương) khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì ban tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

1.3 Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng chính thức

- Hồ sơ, giấy chuyển sinh hoạt đảng chính thức căn cứ theo quy định tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022, cụ thể:

Sử dụng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức (có 10 ô, nền hoa văn màu lá mạ in ký hiệu riêng của từng đảng bộ tỉnh và tương đương), quy ước là giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 10 ô”.

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng chính thức

Hồ sơ kèm theo khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức gồm:

+ Phiếu đảng viên (khi đảng viên chuyển sinh hoạt đảng ra khỏi đảng bộ huyện và tương đương).

Mẫu phiếu đảng viên

+ Thẻ đảng viên.

+ Hồ sơ đảng viên.

+ Bản tự kiểm điểm đảng viên, có nhận xét của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

- Trường hợp chuyển sinh hoạt đảng chính thức từ chi bộ này đến chi bộ khác trong cùng một đảng bộ cơ sở:

Sử dụng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ (có 5 ô, nền hoa văn màu nõn chuối), quy ước là giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 5 ô”.

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng nội bộ

1.4 Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức

Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức như sau:

- Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi uỷ nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng. 

Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

- Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên, cấp uỷ nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

- Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

2. Chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

2.1 Trường hợp chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Theo Quy định 24-QĐ/TW năm 2021, đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời trong trường hợp:

- Thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 3 tháng đến dưới 1 năm; 

- Khi được cử đi học tập trung ở các cơ sở đào tạo trong nước từ 3 tháng đến 2 năm, sau đó lại trở về đơn vị cũ thì phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời từ đảng bộ, chi bộ nơi đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới;

- Trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư quy định.

2.2 Hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 quy định hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng tạm thời bao gồm:

- Sử dụng giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời (có 8 ô, nền hoa văn màu vàng chanh), quy ước là giấy giới thiệu sinh hoạt đảng “loại 8 ô”.

Mẫu giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời

- Tài liệu chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ở trong nước gồm:

+ Thẻ đảng viên hoặc quyết định kết nạp đảng viên (nếu là đảng viên dự bị).

+ Bản tự kiểm điểm đảng viên, có nhận xét của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi đảng viên chuyển đi và nơi đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời khi trở về.

2.3 Nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời

Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- Ở nơi sinh hoạt chính thức thì thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Điều lệ Đảng; ở nơi sinh hoạt tạm thời thì trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử.

- Nếu cần kéo dài thời hạn sinh hoạt đảng tạm thời thì đảng viên phải báo cáo với cấp uỷ đảng nơi đảng viên đang sinh hoạt tạm thời để xin gia hạn, đồng thời báo cáo với tổ chức đảng nơi sinh hoạt chính thức.

Lưu ý:

- Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời không tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt tạm thời mà tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức; đóng đảng phí ở chi bộ nơi sinh hoạt đảng tạm thời.

Cấp uỷ viên khi chuyển sinh hoạt tạm thời thì vẫn là cấp uỷ viên nơi sinh hoạt chính thức.

- Nếu có từ 3 đảng viên chính thức trở lên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời để học theo lớp, theo khoá ở cơ sở đào tạo hoặc đến công tác biệt phái trong một đơn vị trực thuộc đơn vị cơ sở, thì đảng uỷ nơi tiếp nhận đảng viên ra quyết định thành lập chi bộ sinh hoạt tạm thời và chỉ định chi uỷ, bí thư, phó bí thư của chi bộ đó.

Nhiệm vụ của chi bộ sinh hoạt tạm thời là lãnh đạo đảng viên trong chi bộ thực hiện nghị quyết của cấp uỷ cấp trên, quản lý đảng viên, thu nộp đảng phí và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể do cấp uỷ cấp trên giao.

 

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 17,791

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn