Biểu mẫu 08/09/2022 15:02 PM

16 mẫu văn bản áp dụng cho hội và công dân, tổ chức Việt Nam

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai
08/09/2022 15:02 PM

Tôi muốn xin mẫu các văn bản áp dụng cho hội, tổ chức tại Việt Nam, mong được hỗ trợ ạ! - Thành Nhân (Yên Bái)

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp 16 biểu mẫu áp dụng cho hội và công dân, tổ chức Việt Nam tại bài viết dưới đây!

16 mẫu văn bản áp dụng cho hội và công dân, tổ chức Việt Nam

1. Danh mục 16 mẫu văn bản áp dụng cho hội và công dân, tổ chức Việt Nam

Danh mục 16 mẫu văn bản áp dụng cho hội và công dân, tổ chức Việt Nam được ban hành tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 03/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Mẫu 1 - Đơn công dân Việt Nam đăng ký tham gia hội
Mẫu 2 - Đơn tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia hội
Mẫu 3 - Đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội
Mẫu 4 - Đơn đề nghị thành lập hội
Mẫu 5 - Công văn báo cáo kết quả đại hội
Mẫu 6 - Công văn báo cáo đặt văn phòng đại diện
Mẫu 7 - Công văn báo cáo thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở của hội
Mẫu 8 - Công văn báo cáo thay đổi chức danh lãnh đạo hội
Mẫu 9 - Điều lệ hội
Mẫu 10 - Đơn đề nghị tách hội
Mẫu 11 - Đơn đề nghị chia hội
Mẫu 12 - Đơn đề nghị sáp nhập hội
Mẫu 13 - Đơn đề nghị hợp nhất hội
Mẫu 14 - Đơn đề nghị giải thể hội
Mẫu 15 - Đơn đề nghị đặt văn phòng đại diện
Mẫu 16 - Báo cáo hoạt động hội

2. Chế độ, chính sách đối với người công tác tại hội

Điều 7 Thông tư 03/2013/TT-BNV (được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 03/2014/TT-BNV) quy định chế độ, chính sách đối với người công tác tại hội như sau:

- Đối với hội có tính chất đặc thù:

+ Được cấp kinh phí hoạt động theo số biên chế được giao, hàng năm có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế việc sử dụng biên chế theo quy định. Các hội có tính chất đặc thù không phân bổ số biên chế được giao của hội cho các pháp nhân thuộc hội và các hội thành viên.

Trong trường hợp có sự điều chỉnh về thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, các hội có tính chất đặc thù lập hồ sơ điều chỉnh biên chế gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý biên chế xem xét, quyết định. Hồ sơ điều chỉnh biên chế gồm: Văn bản đề nghị, đề án điều chỉnh biên chế, xác định vị trí việc làm phù hợp với mô hình tổ chức, quy mô hoạt động, các tài liệu liên quan đến việc đề nghị điều chỉnh biên chế của hội.

+ Đối với công chức được luân chuyển làm việc tại các hội theo quy định tại Điều 12 Nghị định 06/2010/NĐ-CP; chế độ, chính sách thực hiện theo quy định của pháp luật về công chức

+ Đối với những người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, chế độ, chính sách áp dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

+ Đối với những người đã nghỉ hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật được bầu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao, thì ngoài lương hưu, được hưởng thù lao từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Quyết định 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội.

- Chế độ, chính sách đối với những người công tác tại hội không thuộc các trường hợp quy định nêu trên thực hiện theo thỏa thuận giữa hội với người công tác tại hội, bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của Bộ luật Lao động, quy định pháp luật có liên quan.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,017

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn