01/07/2022 16:14

Trao quyền đăng ký sáng chế cho tổ chức chủ trì một cách tự động

Trao quyền đăng ký sáng chế cho tổ chức chủ trì một cách tự động

Ngày 16/6, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Theo đó, nhằm khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng được tạo ra từ nhiệm vụ Khoa học công nghệ sử dụng NSNN, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 đã có quy định trao quyền đăng ký cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn, cụ thể như sau:

1. Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng NSNN

- Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ NSNN, quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được giao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn, trừ trường hợp thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia.

- Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, trong đó có một phần NSNN, phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí tương ứng với tỷ lệ NSNN được giao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn, trừ trường hợp thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia.

2. Đăng ký quyền đối với giống cây trồng

- Đối với giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng toàn bộ NSNN, quyền đăng ký giống cây trồng được giao cho tổ chức chủ trì nhiệm vụ đó một cách tự động và không bồi hoàn.

- Đối với giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, trong đó có một phần NSNN, phần quyền đăng ký đối với giống cây trồng tương ứng với tỷ lệ phần NSNN được giao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn.

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Như Ý
136

Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về