Bản án 10/2018/HC-PT ngày 11/01/2018 về khiếu kiện bồi thường thu hồi đất

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

BẢN ÁN 10/2018/HC-PT NGÀY 11/01/2018 VỀ KHIẾU KIỆN BỒI THƯỜNG THU HỒI ĐẤT

Ngày 11 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử công khai vụ hành chính phúc thẩm thụ lý số 92/2017/TLPT-HC ngày 26 tháng 7 năm 2017, do có kháng cáo của người khởi kiện đối với Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2017/HC-ST ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 4481/2017/QĐ-PT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, vụ án có các đương sự sau:

1. Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị X; trú tại: Xóm A, xã H, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, có mặt;

2. Người bị kiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; Người đại diện theo uỷ quyền ông Đỗ Việt T - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (Văn bản uỷ quyền số 2945 ngày 17/11/2017), có mặt.

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường L, thành phố Hòa Bình do ông Nguyễn Sỹ L1; chức vụ: giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hòa Bình đại diện, có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Ngày 31/10/2013, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2683/QĐ-UBND về việc duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường L, thành phố Hòa Bình.

Ngày 12/12/2014, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2075/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể các dự án giao đất thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng tại các huyện, thành phố (đợt 1, quý IV/ 2014). Trong đó có dự án công trình đường L. Đất ở nông thôn khu vực 1, vị trí 1: Giá đất theo Quyết định số 30/QĐ/2013 là 600.000đ/m2.

Ngày 04/8/2015, UBND thành phố Hòa Bình ban hành Quyết định số 2939/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình đường L, thành phố Hòa Bình (đợt 1). Thu hồi 5.335,36m2 đất các loại của 43 hộ gia đình, cá nhân đang quản lý và sử dụng tại xã H, thành phố Hòa Bình để xây dựng công trình. Trong đó có hộ bà Nguyễn Thị X địa chỉ Xóm A bị thu hồi 194,3m2 đất ONT thửa số 28, tờ bản đồ số 27 (BL 56).

Ngày 04/8/2015, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình ban hành Quyết định số 2940/QĐ-UBND về việc duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường L, thành phố Hòa Bình (đợt 1); có danh sách các hộ kèm theo, trong đó có hộ bà Nguyễn Thị X được bồi thường, cụ thể như sau:

+ Bồi thường hỗ trợ về đất 134.338.000 đồng

+ Bồi thường về hoa màu 22.709.048 đồng

Tổng cộng: 157.047.048 đồng (BL 35).

Ngày 08/8/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình ban hành Quyết định số 2240/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình bà X. Ngày 11/8/2016, UBND thành phố Hòa Bình đã thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình bà X.

Ngày 25/10/2016, bà Nguyễn Thị X khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình, nội dung: buộc UBND thành phố Hòa Bình và ông Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình bồi thường theo đơn giá quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình, vì gia đình bà thuộc trục đường L khu vực 1, vị trí 1 đơn giá là 1.700.000 đồng/m2, đất của gia đình bà bồi thường đơn giá 650.000 đồng/m2  là không đúng với quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình.

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2017/HCST ngày 02/6/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã quyết định: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị X đề nghị Hủy Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình đường L, thành phố Hòa Bình (Đợt 1).

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 03/6/2017, bà Nguyễn Thị X kháng cáo nôi dung: Tính giá bồi thường không đúng quy định tại Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình; Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm áp giá đền bù 650.000đồng/m2 theo Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 không đúng quy định giá đất do UBND tỉnh Hòa Bình ban hành.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Người kháng cáo bà Nguyễn Thị X có ý kiến: Ngày 14/7/2015, bà có biết gia đình bà bị thu hồi 193,4m2 với giá đền bù 650.000 đồng/m2; do không nhất trí với giá bồi thường nên gia đình bà không nhận Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình; bà có biết Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng niêm yết Quyết định số 2940/QĐ-UBND tại UBND xã Hoà Bình nhưng bà không đến xem. Ngày 26/8/2015 bà có đến họp tại UBND xã Hoà Bình về việc thu hồi, bồi thường, tại cuộc họp bà không nhất trí giá bồi thường đối với diện tích 193,4m2  đất ở. Ngày 20/11/2015 và ngày 28/11/2015, bà có khiếu nại đến Chủ tịch UBND thành phố Hoà Bình về việc Hội đồng bồi thường thực hiện xác lập bảng tính dự toán bồi thường hỗ trợ tái định cư không đúng theo qui định của pháp luật, nhưng không được giải quyết.

Đại diện theo uỷ quyền của Chủ tịch UBND thành phố Hoà Bình, ông Đỗ Việt T và ông Nguyễn Sỹ L1 có ý kiến: Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình ban hành Quyết định số 2940/QĐ-UBND theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.  Quyết  định  số  2940/QĐ-UBND được  Hội đồng bồi thường,  giải phóng mặt bằng công trình đường L đã niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Hoà Bình ngày 24/8/2015; sau khi niêm yết 03 ngày gửi quyết định đến từng hộ có đất bị thu hồi. Chủ tịch UBND thành phố Hoà Bình và Hội đồng bồi thường không nhận được đơn khiếu nại của hộ gia đình bà X.

Ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Ngày 26/8/2015, bà X đã biết về Quyết định số 2940/QĐ-UBND; bà X không chứng minh được bà đã khiếu nại đối với Quyết định số 2940/QĐ-UBND. Ngày 25/10/2016, bà X khởi kiện theo quy định của điểm a khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính và điểm g khoản 1 Điều 143 Luật tố tụng hành chính đã hết thời hiệu khởi kiện. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm huỷ bản án hành chính sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa, nghe ý kiến trình bày của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:

[1].Về tố tụng:

Ngày 04/8/2015, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình ban hành Quyết định số 2940/QĐ-UBND về việc duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình đường L, thành phố Hòa Bình (đợt 1); có danh sách các hộ kèm theo, trong đó có hộ bà Nguyễn Thị X được bồi thường.

Quyết định số 2940/QĐ-UBNDTP là Quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án bằng vụ án hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Tố tụng hành chính.

Theo Giấy mời số 222/GM-TTPTQĐ ngày 21/8/2015 của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hòa Bình mời các hộ gia đình có đất bị thu hồi tới dự buổi chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có mặt 8h ngày 26/8/2015 tại trụ sở UBND xã H (trong danh sách có hộ bà X). Theo Biên bản làm việc vào hồi 15h ngày 26/8/2015 giữa Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hòa Bình, UBND xã H với 04 hộ dân không đồng ý phương án đền bù, trong đó có hộ bà X. Tại phiên toà phúc thẩm bà X cũng thừa nhận có biết về Quyết định số 2940/QĐ-UBND do không đồng ý việc bồi thường nên bà không nhận quyết định, việc Quyết định số 2940/QĐ-UBND được niêm yết bà X có biết. Như vậy, tính đến thời điểm ngày 26/8/2015, hộ bà X đã biết việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích thu hồi 194,3m2  đất ONT thửa số 28, tờ bản đồ số 27 theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND.

Theo tài liệu do bà X cung cấp là ngày 20/11/2015 và ngày 28/12/2015, bà có đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình và Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư UBND thành phố Hòa Bình về việc bồi thường không đúng, đề nghị tính giá bồi thường cho gia đình bà khu trung tâm dân cư có giá trị kinh tế là loại đất nhóm 1 vị trí 2 đơn giá là 850.000 đ/m2, Hội đồng bồi thường tính giá đất thu hồi của bà là 650.000 đồng/m2  là không đúng; áp giá đền bù cây hoa quả không đúng (BL 8, 11). Nhưng bà X không có chứng cứ chứng minh việc bà có gửi đơn đến Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình và Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư UBND thành phố Hòa Bình. Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình và Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư UBND thành phố Hòa Bình khẳng định không nhận được đơn khiếu nại của bà X. Như vậy, không có căn cứ chấp nhận có việc bà X nộp đơn khiếu nại đối với Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình.

Ngày 25/10/2016, bà Nguyễn Thị X khởi kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đối với Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình. Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 Luật tố tụng hành chính thì thời hiệu khởi kiện đối với Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 đã hết. Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thụ lý và giải quyết vụ án là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Do đó, cần hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ việc giải quyết vụ án.

[2]. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00075 cấp ngày 18/01/2013 cho bà Nguyễn Thị X thửa đất số 28 tờ bản đồ số 27 diện tích 648,1m2 trong đó đất ở 400m2 cây lâu năm 248,1m2 địa chỉ Xóm A xã H, thành phố Hòa Bình. Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình đã căn cứ theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 để ban hành Quyết định số 2940/QĐ-UBND tính bồi thường đối với diện tích 194,3m2  đất ở với đơn giá 650.000 đồng/m2  là đã có lợi cho gia đình bà. Bà yêu cầu diện tích 194,3m2 đất tính trục đường L khu vực 1, vị trí 1 đơn giá là 1.700.000 đồng/m2 là không có căn cứ chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 4 Điều 241; điểm a khoản 2 Điều 116 và điểm g khoản 1 Điều 143 Luật tố tụng hành chính năm 2015.

1. Hủy Bản án hành chính sơ thẩm số 02/2017/HC-ST ngày 02/6/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình và đình chỉ việc giải quyết vụ án.

2. Án phí: Bà Nguyễn Thị X không phải chịu án phí hành chính sơ thẩm và phúc thẩm; hoàn trả cho bà X 200.000 đồng khoản tiền đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số AA/2010/05124 ngày 14/12/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình và 300.000 đồng khoản tiền đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số AA/2010/05145 ngày 07/7/2017 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

1436
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án 10/2018/HC-PT ngày 11/01/2018 về khiếu kiện bồi thường thu hồi đất

Số hiệu:10/2018/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành: 11/01/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về