Bản án về khiếu kiện quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 05/2018/HC-PT

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 05/2018/HC-PT NGÀY 10/01/2018 VỀ KHIẾU KIỆN QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT, QUYẾT ĐỊNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT VÀ QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẨT

Ngày 10 tháng 01 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân  cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 227/2017/TLPT-HC ngày  06 tháng  9 năm 2017 về việc “Khiếu kiện quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất và quyết định cưỡng chế thu hồi đất”.

Do Bản án hành chính sơ thẩm số 12/2017/HC-ST ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 643/2017/QĐPT - HC ngày 26 tháng 10 năm 2017, giữa các đương sự:

- Người khởi kiện: Ông Hoàng Xuân Ch, sinh năm 1940 (vắng mặt).

Địa chỉ: Khu phố 7, phường TS, thành phố PR – TC, tỉnh Ninh Thuận.

- Người đại diện theo ủy quyền của ông Ch: Ông Lê Cẩm Q, sinh năm 1975 (theo giấy ủy quyền ngày 11/01/2017); (có mặt).

Địa chỉ: Số 14, đường 33, phường BA, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Người bị kiện:

1. Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố PR – TC, tỉnh Ninh Thuận.

2. Chủ tịch UBND thành phố PR – TC, tỉnh Ninh Thuận.

Cùng địa chỉ: Số 6A, đường 21/8, thành phố PR – TC, tỉnh Ninh Thuận.

- Người đại diện theo pháp luật của người bị kiện: Ông Dương Ái Q1 – Chủ tịch UBND thành phố PR – TC, tỉnh Ninh Thuận ( vắng mặt).

- Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Trần Minh Th – Phó Chủ tịch UBND thành phố PR – TC, tỉnh Ninh Thuận (có đơn xin xét xử vắng mặt đề ngày 03/01/2018).

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: Ông Huỳnh Khoa Nh, sinh năm 1981 (có mặt).

Địa chỉ: Đường 16/4, thành phố PR – TC, tỉnh Ninh Thuận

- Người kháng cáo: Người khởi kiện - Ông Hoàng Xuân Ch.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện của ông Hoàng Xuân Ch và người đại diện theo ủy quyền là ông Lê Cẩm Q trình bày:

Năm 2013, ông Hoàng Xuân Ch nhận được Quyết định số 1895/QĐ- UBND ngày 02/8/2013 của UBND thành phố PR – TC, tỉnh Ninh Thuận về việc thu hồi đất do hộ ông Hoàng Xuân Ch sử dụng tại phường TS, để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án quy hoạch khu đô thị mới Đông Bắc thành phố PR – TC (khu K1), nội dung là thu hồi 4.230m2 đất trồng lúa của hộ ông Ch.

Cùng ngày 02/8/2013, UBND thành phố PR – TC ban hành Quyết định số 1926/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ộng ông Hoàng Xuân Ch khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án quy hoạch khu đô thị mới Đông Bắc thành phố PR – TC (khu K1), nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Ch với tổng số tiền 912.168.000 đồng.

Không đồng ý với Quyết định số 1926/QĐ-UBND, ông Ch làm đơn khiếu nại đến UBND thành phố PR – TC nhưng chưa được giải quyết.

Ngày 06/7/2016, Chủ tịch UBND thành phố PR – TC ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất, nội dung cưỡng chế thu hồi đất của hộ ông Hoàng Xuân Ch trong khi ông Ch chưa được giải quyết khiếu nại, chưa nhận tiền bồi thường và chưa được nhận hỗ trợ tái định cư của người có đất bị thu hồi. Như vậy là xâm phạm đến quyền và lợi ích của ông Ch, vi phạm Điều 30, khoản 1 Điều 32, điểm a khoản 5 Điều 71 và Điều 83 Luật đất đai năm 2013; Điều 13 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Điều 19, Điều 20, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Vì vậy, ông Hoàng Xuân Ch làm đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận giải quyết: Hủy Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Chủ tịch UBND thành phố PR – TC về cưỡng chế thu hồi đất; Hủy Quyết định số 1895/QĐ-UBND và Quyết định số 1926/QĐ-UBND cùng ngày 02/8/2013 của UBND thành phố PR – TC; đồng thời buộc UBND thành phố PR – TC bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ở đô thị của ông Ch đúng quy định pháp luật tại thời điểm năm 2016.

- Người bị kiện trình bày:

Thực hiện các thông báo của UBND tỉnh Ninh Thuận: Thông báo số 43/TB-UBND ngày 14/6/2010, Thông báo số 53/TB-UBND ngày 01/7/2010 và Thông báo số 21/TB-UBND ngày 14/3/2011 về việc thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện quy hoạch khu đô thị mới Đông Bắc (khu K1).

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1942/TTr-TNMT ngày 29/7/2013, UBND thành phố PR – TC đã ban hành Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 về việc thu hồi thửa đất số 17, tờ bản đồ địa chính số 02, diện tích 4.230m2  của hộ ông Hoàng Xuân Ch sử dụng tại phường TS để bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu đô thị mới Đông Bắc thành phố PR – TC (khu K1).

Trên cơ sở Tờ trình số 10/TTr-TTPTQĐ ngày 10/02/2012 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận; xét đề nghị tại Tờ trình số 1943/TTr-TNMT ngày 29/7/2013, UBND thành phố PR – TC đã ban hành Quyết định số 1919/QĐ- UBND ngày 29/7/2013 về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện quy hoạch khu đô thị mới Đông Bắc thành phố PR – TC (khu K1). Ủy ban nhân dân thành phố PR – TC ban hành Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 về việc bồi thường hỗ trợ tái định cư cho hộ ông Hoàng Xuân Ch khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án quy hoạch khi đô thị mới Đông Bắc.

Sau khi ban hành quyết định và triển khai quyết định đến hộ ông Ch, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các đơn vị có liên quan: UBND phường TS, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường TS đã tiến hành mời hộ ông Ch đến để vận động nhiều lần nhưng hộ ông Ch không đồng ý bàn giao mặt bằng hoặc vắng mặt không có lý do.

Trên cơ sở đề nghị của Trung tân Phát triển quỹ đất tỉnh Ninh Thuận tại Văn bản số 726/TTPTQĐ-BTGMP ngày 15/6/2016 về việc đề nghị cưỡng chế các hộ dân để thực hiện quyết định thu hồi đất tại dự án quy hoạch khu đô thị mới Đông Bắc; Sau khi Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố thẩm định hồ sơ, quá trình thu hồi bồi thường, quá trình mời vận động của hộ ông Hoàng Xuân Ch và Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 21/6/2016 của UBND phường TS về việc vận động hộ ông Ch bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án quy hoạch khu đô thị mới Đông Bắc, đã có đề nghị tại Tờ trình số 932/TTr-TNMT. Ngày 05/7/2016, Chủ tịch UBND thành phố PR – TC ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Ch.

Đối chiếu với các quy định hiện hành của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất. UBND và Chủ tịch UBND thành phố PR – TC đã ban hành các Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 02/8/2013, Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 và Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 là đúng theo quy định pháp luật.

Tại Bản án sơ thẩm số 12/2017/HC-ST ngày 21/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đã quyết định:

Căn cứ khoản 1 Điều 30, khoản 4 Điều 32, Điều 164, điểm a khoản 2 Điều 193, Điều 194, Điều 204, Điều 206, Điều 213 của Luật tố tụng hành chính.

Căn cứ Điều 38, Điều 40, Điều 42, Điều 44 Luật đất đai năm 2003; Điều 69, Điều 71 Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016; Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án năm 2009, Danh mục án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Xuân Ch về việc hủy:

- Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố PR – TC, tỉnh Ninh Thuận về việc cưỡng chế thu hồi đất.

- Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố PR – TC về việc thu hồi đất do hộ ông (bà) Hoàng Xuân Ch sử dụng tại phường TS, để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án quy hoạch khu đô thị mới Đông Bắc thành phố PR – TC (khu K1).

- Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố PR – TC, tỉnh Ninh Thuận về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông (bà) Hoàng Xuân Ch khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án quy hoạch khu đô thị mới Đông Bắc thành phố PR – TC (khu K1).

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Xuân Ch về việc buộc Ủy ban nhân dân thành phố PR – TC, tỉnh Ninh Thuận bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất ở đô thị của ông đúng quy định  pháp luật tại thời điểm năm 2016.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 03 tháng 8 năm 2017, người khởi kiện là ông Hoàng Xuân Ch kháng cáo toàn bộ Bản án sơ thẩm số 12/2017/HC-ST ngày 21/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Người kháng cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo; Người bị kiện giữ nguyên các quyết định hành chính đã ban hành; các bên đương sự không tự thỏa thuận được về việc giải quyết vụ án, yêu cầu Tòa án căn cứ vào pháp luật gải quyết; Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân cấp coo tại thành phố Hồ Chí Minh có quan điểm cho rằng bản án sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Xuân Ch là có căn cứ pháp luật; đề nghị không chấp nhận kháng cáo của ông Hoàng Xuân Ch giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở xem xét tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và ý kiến tranh luận của các bên, ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

[1] Về đối tượng khởi kiện và thẩm quyền giải quyết: Ông Hoàng Xuân Ch khởi kiện các Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Chủ tịch UBND thành phố PR-TC về việc cưỡng chế thu hồi đất; Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của UBND thành phố PR – TC về việc thu hồi đất của ông Ch và Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của UBND thành phố PR – TC về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông Ch khi Nhà nước thu hồi đất đồng thời buộc UBND thành phố PR – TC bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ở đô thị của ông Ch đúng quy định tại thời điểm năm 2016. Căn cứ khoản 1 Điều 30 của Luật tố tụng hành chính thì các quyết định trên là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính và thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Luật tố tụng hành chính.

[2] Về thời hiệu khởi kiện: Ngày 07/12/2016, ông Hoàng Xuân Ch khởi kiện Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 06/7/2016; Quyết định số 1895/QĐ- UBND ngày 02/8/2013; Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 02/8/2013. Đối với Quyết định số 1895/QĐ-UBND và Quyết định số 1926/QĐ-UBND thì ông Ch nhận được vào ngày 18/12/2015 nên thời hiệu khởi kiện của ông Ch là còn trong thời hạn 01 năm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116 của Luật tố tụng hành chính.

[3] Về thẩm quyền và trình tự ban hành quyết định: Việc UBND thành phố PR-TC  ban hành Quyết định số 1895/QĐ-UBND và Quyết định số 1926/QĐ-UBND; Quyết định số 1952 của Chủ tịch UBND thành phố PR – TC là đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 38, 40, Điều 42, Điều 44 của Luật đất đai năm 2003; Điều 69 và Điều 71 của Luật đất đai năm 2013.

[4] Về nội dung: Ông Ch yêu cầu bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất ở đô thị của ông theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm năm 2016. Đối chiếu với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho ông Hoàng Xuân Ch tại thửa số 17, tờ bản đồ số 2 với mục đích sử dụng đất trồng lúa nên Ủy ban nhân dân thành phố PR – TC bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông là đúng với quy định của Luật đất đai năm 2003, Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 2380/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

[5] Đối với yêu cầu hủy Quyết định 1952/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố PR – TC, thấy rằng: Để thực hiện dự án Quy hoạch khu đô thị mới Đông Bắc thành phố PR – TC (khu K1), UBND thành phố Phan Rang- Tháp Chàm đã ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho ông Hoàng Xuân Ch nhưng ông Ch không bàn giao mặt bằng. Do đó, Chủ tịch UBND thành phố PR – TC ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 là đúng theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 69, Điều 71 của Luật đất đai và khoản 2 Điều 11 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do vậy, yêu cầu buộc UBND thành phố PR – TC bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ở đô thị của ông Ch đúng quy định tại thời điểm năm 2016 là không có căn cứ chấp nhận.

[6] Do ông Hoàng Xuân Ch kháng cáo nhưng không được chấp nhận, nên Hoàng Xuân Ch phải chịu án phí hành chính phúc thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

quản lý đất đai- Áp dụng Luật đất đai năm 2013;

- Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bác kháng cáo của người khởi kiện ông Hoàng Xuân Ch và giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 12/2017/HC-ST ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Tuyên xử:

1. Không chấp nhận khởi kiện của ông Hoàng Xuân Ch về việc yêu cầu hủy các quyết định:

- Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố PR – TC, tỉnh Ninh Thuận về việc cưỡng chế thu hồi đất.

- Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố PR – TC về việc thu hồi đất do hộ ông (bà) Hoàng Xuân Ch sử dụng tại phường TS, để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án quy hoạch khu đô thị mới Đông Bắc thành phố PR – TC (khu K1).

- Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố PR – TC, tỉnh Ninh Thuận về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ ông (bà) Hoàng Xuân Ch khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án quy hoạch khu đô thị mới Đông Bắc thành phố PR – TC (khu K1).

2. Không chấp nhận khởi kiện của ông Hoàng Xuân Ch về việc yêu cầu: Buộc Ủy ban nhân dân thành phố PR – TC, tỉnh Ninh Thuận phải bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất ở đô thị của ông Hoàng Xuân Ch theo đúng quy định tại thời điểm năm 2016.

3. Về án phí hành chính:

- Án phí hành chính sơ thẩm: Ông Hoàng Xuân Ch phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng. Ông Ch đã nộp tạm ứng án phí 200.000 đồng theo Biên lai thu số 0012181 ngày 26/12/2016 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận, được chuyển thu án phí hành chính sơ thẩm.

- Án phí hành chính phúc thẩm: Ông  Hoàng Xuân Ch phải chịu 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng. Ông Ch đã nộp tạm ứng 300.000 đồng theo Biên lai thu số 0013800 ngày 15/8/2017 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận, được chuyển thu án phí hành chính phúc thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nguồn: https://congbobanan.toaan.gov.vn

9973
Bản án/Quyết định được xét lại
Văn bản được dẫn chiếu
Văn bản được căn cứ
Bản án/Quyết định đang xem

Bản án về khiếu kiện quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất và quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 05/2018/HC-PT

Số hiệu:05/2018/HC-PT
Cấp xét xử:Phúc thẩm
Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân cấp cao
Lĩnh vực:Hành chính
Ngày ban hành:10/01/2018
Là nguồn của án lệ
Bản án/Quyết định sơ thẩm
Án lệ được căn cứ
Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
Bản án/Quyết định phúc thẩm
Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về