TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/CT-NHNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ, TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2012 VÀ ĐẦU NĂM 2013

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 vnhững giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xut - kinh doanh, htrợ thị trường, hệ thống ngân hàng đã và đang thực hiện quyết liệt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường nhằm kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng kinh tế mức hợp lý. Kết quả điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng qua hơn 10 tháng đầu năm 2012 đã cơ bản đạt mục tiêu theo chủ trương của Chính phủ, thanh khoản của hệ thống ngân hàng được đảm bảo và có xu hướng cải thiện, mặt bằng lãi suất giảm mạnh, cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, thị trường ngoại hi n định, dự trữ ngoại hối Nhà nước tăng cao, chương trình tái cơ cu các tổ chc tín dụng được trin khai quyết liệt, rủi ro hệ thống từng bước được kiểm soát hoạt động của các tổ chức tín dụng về cơ bản an toàn.

Tuy nhiên, điu hành chính sách tin tệ và hoạt động ngân hàng trong thời gian tới vẫn còn những khó khăn, thách thức cn được tiếp tục quan tâm xử lý, như lạm phát mặc dù đã được kim chế ở mức thp nhưng vẫn có nguy cơ tăng trở lại hoạt động sản xut - kinh doanh đã có chuyn biến tích cực nhưng vẫn còn khó khăn do sc cu trong và ngoài nước yêu, hàng tn kho còn ở mức cao, tăng trưởng tín dụng ngân hàng thấp, nợ xấu ngân hàng ở mức cao. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các gii pháp điu hành chính sách tin tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đu năm 2013, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ về các gii pháp kim chế lạm phát, n định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý gn với tái cơ cấu kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu:

1. Hệ thống ngân hàng tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các gii pháp điu hành chính sách tin tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết s13/NQ-CP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/02/2012 và các văn bản liên quan.

2. Đối với các tchức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng):

2.1. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp huy động vốn, chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản, đáp ứng kịp thời nhu cu tín dụng đối với nền kinh tế, các nhu cầu thanh toán nhất là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013.

2.2. Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý và góp phần kiềm chế lạm phát theo chỉ đạo của Chính phủ, tăng cường kim soát chất lượng tín dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn hệ thng:

- Điều hành hoạt động tín dụng theo quy định của pháp luật và trên cơ sở đánh giá thực trạng, khả năng mở rộng tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an toàn tín dụng; bố trí nguồn vốn để đáp ng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng đi với nn kinh tế; ưu tiên tập trung vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiu lao động, dự án, phương án có hiệu quả.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên tại đây để xem toàn bộ văn bản.THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No.: 06/CT-NHNN

Hanoi , November 09, 2012

 

DIRECTIVE

ON SOLUTIONS MANAGING MONEYTARY, CREDIT POLICIES AND BANKING ACTIVITIES IN MONTHS AT END OF YEAR 2012 AND BEGINNING OF YEAR 2013

In order to implement directions of Government in the Resolution No.01/NQ-CP, of January 03, 2012 on major solutions for guiding and managing the implementation of socio-economic development plan and state budget estimation of the year 2012 and Resolution No.13/NQ-CP, of May 10, 2012 on some solutions to remove difficulties for production-business and market support, the banking system have implemented drastic solutions in managing monetary policy on a tight, careful and flexible manner, concentrating to remove difficulties for production-business and market support aiming to control inflation, contributing in stability of macro-economy, assurance of social security and maintain of economic growth at reasonable level. The result of managing the monetary policy, banking activities in over 10 months beginning of year 2012 basically attains target as guideline of Government, liquidity of banking system has been ensured and tended to improve, the interest rate surface has reduced strongly, credit structure has continued to shift towards concentrating on incentive fields, the foreign exchange market has been stable, the state foreign exchange reserves have increased, program on re-structuring credit institutions have been implemented in drastic manner, risks of system gradually have been controlled, activities of credit institutions basically have been safe.

However, managing the monetary policy and banking activities in the future shall be still difficult with challenges, need be continued to care and settle, the inflation although it has been controlled at low level, it still has risk of increasing again, the production-business activities have been positive changes but there are still difficulties because domestic and overseas demand is weak, inventory still at high level, banking credit growth is low, bad debts of banks at high level. In order to continue to carry out effective solutions managing monetary, credit policies and banking activities in months at end of year 2012 and beginning of year 2013, in conformity with guidance of Government on solutions to control inflation, stabilize macro-economy, support economic growth at rational level in association with the economic re-structuring and assurance of social security, governor of the state bank request:

1. The banking system continues to implement in drastic, synchronous and effective manner solutions managing the monetary, credit policies and banking activities according to guidance of Government in the Resolution No.01/NQ-CP and Resolution No.13/NQ-CP, of the State bank of Vietnam in the Directive No.01/CT-NHNN, of February 13, 2012 and relevant documents.

2. For credit institutions and branches of foreign banks (hereinafter referred to as credit institutions):

2.1. To implement in synchronous and effective manner solutions mobilizing capital, on initiative to balance between capital source and capital use in order to ensure liquidity, meet timely credit demand for economy, payment demand, especially in occasions of New year and Quy Ty Lunar Tet 2013.

2.2. To implement solutions to expand credit effectively in order to support economic growth at rational level and contribute to control inflation according to guidance of Government, strengthen controlling credit quality in order to enhance business efficiency and ensure safety for system:

- Managing credit activities as prescribed by law and on the basis of assessment of actual situation, ability to expand credit aiming to increase business effectiveness and ensure credit safety; arrange capital sources in order to meet timely credit capital demand for economy; prioritizing to concentrate capital servicing for agriculture and rural fields, export goods production, support industry, medium and small enterprises, labor-intensive enterprises, effective projects and plans.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-NHNN năm 2012 giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Số hiệu: 06/CT-NHNN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 09/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Chỉ thị 06/CT-NHNN năm 2012 giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ