Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THONG TU 55 QUI DINH VE THE THUC SOAN THAO VAN BAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 2005 văn bản

141

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2014 hợp nhất Thông tư về phương thức bay hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Khi có những thay đổi về đặc điểm sân bay; h) Lập kế hoạch tổ chức đào tạo, huấn luyện nhân viên thiết kế phương thức bay; i) Tham gia soạn thảo các tiêu chuẩn, quy trình thiết kế phương thức bay; k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan. Điều 45. Trách nhiệm của người

Ban hành: 03/01/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

142

Thông tư 79/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Đối với văn bản quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này a) Thủ trưởng đơn vị chủ trì soạn thảo tổ chức kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm thì thực hiện theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này. Riêng văn bản có nội dung giải thích chính sách, chế độ, xử lý các vướng mắc liên quan đến chính sách, chế độ hoặc hướng dẫn nghiệp vụ, đơn vị gửi

Ban hành: 25/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

143

Quyết định 393/QĐ-BTC năm 2013 về Quy chế tổ chức thực hiện công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa, tuyển chọn tư vấn đối với dự án thuộc Bộ Tài chính sử dụng nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới

thầu của Nhà tài trợ hoặc Hiệp định đã ký kết quy định được áp dụng tài liệu hướng dẫn về đấu thầu của Ngân hàng Thế giới. Điều 3. Nguyên tắc áp dụng khi tổ chức đấu thầu Khi thực hiện công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa, tuyển chọn tư vấn, chủ đầu , Ban quản lý dự án, Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định đấu thầu, các cá nhân và đơn

Ban hành: 01/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

144

Thông tư 01/2015/TT-BTP hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế do Bộ trưởng Bộ pháp ban hành

hợp với các đơn vị có liên quan hàng năm xây dựng báo cáo chung về kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ xem xét, quyết định gửi Bộ pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ; đ) Thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2015

145

Quyết định 31/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục ban hành, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

nhân dân các cấp phải bảo đảm đầy đủ các yếu tố, thành phần thể thức theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Điều 6. Công bố và niêm yết văn bản quy phạm pháp luật Trách nhiệm đăng báo, đăng Công

Ban hành: 06/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

146

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND về Quy định quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

của HĐND, UBND; khoản 2 Điều 6 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ - Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; 4. Văn bản phải quy định trực tiếp, cụ thể, rõ ràng nội dung cần điều chỉnh; nội dung các điều, khoản của văn bản không quy định lại

Ban hành: 25/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2012

147

Quyết định 4661/QĐ-UBND năm 2014 sửa đổi Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định số 560/QĐ-UBND

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 49 - Phụ lục 1 18. Quyết định Ban hành quy định về công tác thẩm định và phê duyệt các dự án đầu theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT); hợp đồng Xây dựng -

Ban hành: 17/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

148

Quyết định 32/2013/QĐ-UBND Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

văn bản mới được ban hành của cùng một cơ quan. 3. Bảo đảm phù hợp về thể thức, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tuân thủ đúng, đủ về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản; bảo đảm các yêu cầu về kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2013

149

Quyết định 560/QĐ-UBND về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2014

quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố năm 2014. 2. Đối với những văn bản quy phạm pháp luật được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành trong năm 2014 ngoài danh mục tại Điều 1 Quyết định này, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất kinh phí theo định mức quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 08/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

150

Thông tư 02/2011/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hoá học trong thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

of mycotoxins contamination in food Lời nói đầu QCVN số 8-1: 2011/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 02/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế. QUY CHUẨN KỸ

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2011

151

Quyết định 1099/QĐ-BHXH năm 2010 Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản và con dấu trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

. 4. Yêu cầu đơn vị soạn thảo cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự thảo văn bản nếu thấy cần thiết. Điều 7. Phạm vi thẩm định dự thảo văn bản 1. Đối với văn bản hành chính a) Thẩm định về thể thức văn bản, kỹ thuật trình bày theo quy định của Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2011

152

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2015 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và chuấn bị dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

28. Quyết định Ban hành quy định về chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định Tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Tài chính Sở, ngành có liên quan;

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2015

153

Thông tư 16/2012/TT-BLĐTBXH về chương trình khung trình độ trung cấp, cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc nhóm nghề: Sản xuất và chế biến - Công nghệ kỹ thuật - Khoa học và sự sống - Kinh doanh và quản lý - Nông, lâm nghiệp và thủy sản - Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thao tác, cách hiệu chỉnh, vận hành các thông số kỹ thuật, chế độ vệ sinh và bảo dưỡng các thiết bị chế biến lương thực; + Trình bày được một số nguyên lý cơ bản của quá trình chế biến lương thực; + Nêu được các bước và yêu cầu của từng bước thực hiện các công việc trong qui trình chế biến đối với một sản phẩm lương thực cụ thể như:

Ban hành: 26/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

154

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BKHCN năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc xây dựng, thẩm địnhban hành quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

hiện theo quy định tương ứng tại Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 3. Thể thức trình bày quy chuẩn kỹ thuật: - Khổ giấy của quy chuẩn kỹ thuật là khổ A4 (210 mm x 297 mm), sai số kích thước cho phép là ± 0,5 mm.

Ban hành: 27/02/2015

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2015

155

Thông tư 70/2011/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia “Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa”; Mã số đăng ký: QCVN 17:2011/BGTVT. Điều 2. Thông

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

156

Quyết định 4877/QĐ-BGTVT năm 2014 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải

1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải (Phụ lục kèm theo). Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị: a) Các Tổng cục, Cục, Vụ chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình văn bản có trách nhiệm: - Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ

Ban hành: 23/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2015

157

Thông tư 18/2014/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và Vụ Khoa học - Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và hàn thiết bị áp lực trong giao thông vận tải.

Ban hành: 27/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

158

Thông tư 79/2014/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học-Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ.

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

159

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

Điều 11. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội 1. Quốc hội làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp. Việc soạn thảo, thông qua, công bố Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp và thủ tục, trình tự giải thích Hiến pháp do Quốc hội quy định. 2. Luật của Quốc hội quy định các vấn đề cơ bản thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tài

Ban hành: 03/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2008

160

Thông tư 03/2014/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng ban hành

phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông

Ban hành: 16/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ